Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad

Audioverslag 27 juni 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verkeer - aanvullend blijvend politiereglement eenrichtingsverkeer
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het organiseren van een wereldkampioenschap barbecue in het stadspark en omgeving in de periode van 1 september tot 4 september 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Land of Love in de periode van 26 augustus 2022 tot 28 augustus 2022
 6. Jeugd - huishoudelijk reglement jeugdraad 'Thuze - goedkeuring
 7. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 8. Kinderopvang - tariefwijziging ouderbijdrage IBO Jabedabedoe en IBO Skoebidoe - huishoudelijk reglement - wijziging
 9. Torhout groent - stadsnatuur - wijziging reglement
 10. Secretariaat - verzekeringen - aanbesteden verzekeringsportefeuille - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring
 11. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst Groep Intro VZW - goedkeuring
 12. Sociaal Huis - aanvraag projectsubsidie voor de oprichting van een digibank en samenwerkingsovereenkomst met andere lokale besturen en partners - goedkeuring
 13. Omgeving - wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 14. Omgeving - omgevingsvergunning - aanleg nieuwe gemeenteweg aan de Meibosstraat - goedkeuring rooilijnplan
 15. Facility - zwembad - basiscontract onderhoud en omnium - wijziging en verlenging met gunning investeringen
 16. Facility - duurzaamheid - vervangen van het schrijnwerk en plaatsen van zonnewering in de buitenschoolse kinderopvang skoebidoe en de burelen van de sportdienst - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - structuurschets en ontwikkelingsstrategie voor Centrum+: bestek voor studieopdracht - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2022 - advies
 19. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 20. Financiën - jaarrekening 2021 Lokaal bestuur Torhout - vaststelling voor het gedeelte van de jaarrekening van Stad Torhout
 21. Financiën - jaarrekening 2021 lokaal bestuur Torhout - goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte van de jaarrekening OCMW Torhout
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. landschapspark 't Hoge Water
  2. personeelsverloop lokaal bestuur
  3. de prijzen van schoolmaaltijden in Torhout
  4. onthardingspremie
 23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende de gevolgen van het stikstofakkoord voor onze Torhoutse landbouwers
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende schaduwbomen in weides
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. 'De Torhoutenaer'
  2. kruispunt Aartrijkestraat-Noordlaan
  3. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende advies op de ontwerpteksten Programmatische Aanpak Stikstof

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 3. Financiën - vaststellen jaarrekening door de OCMW raad voor het gedeelte van de jaarrekening OCMW

Audioverslag 30 mei 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Aanvullend blijvend politiereglement bebouwde kom - goedkeuring
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de einde examenviering studenten op donderdag 23 juni 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de vriendschappelijke voetbalmatch KM Torhout - KV Oostende op zaterdag 25 juni 2022 - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens de Nacht van Vlaanderen, batjes en paardenmarkt in de periode van 15 juni tot 30 juni 2022 - goedkeuring
 7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens evenementen in de periode van 1 juli tot 30 augustus 2022 - goedkeuring
 8. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 2 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 9. Wonen - opstart woonmaatschappij regio Midwest-West - stemmenverdeling algemene vergadering - advies
 10. Wonen - jaarverslag De Woonwinkel - goedkeuring
 11. Wonen - aanvullende acties Intergemeentelijk samenwerkingsverband De Woonwinkel - goedkeuring
 12. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 13. Vrijetijd - reglement tot erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief - goedkeuring
 14. Vrijetijd - UiTPAS - Regio-overeenkomst regio Brugge - goedkeuring
 15. Vrijetijd - UiTPAS - overeenkomst Publiq vzw - goedkeuring
 16. Ruimte - mobiliteit - samenwerkingsovereenkomsten met Trage Wegen vzw - goedkeuring
 17. Ruimte - ruimtelijke ordening en huisvesting - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vanhoornweder- definitieve vaststelling
 18. Facility - wijziging gebruiksovereenkomst elektrische deelwagens - Coopstroo
 19. Patrimonium - aankoop gronden voor verbreden fietspad langs de Kortemarkstraat - goedkeuren verkoopovereenkomsten
 20. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de distributienetten en moderniseren van de openbare verlichting in de Kortemarkstraat, tussen Moereveldstraat en Kortemark - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Technische dienst wegen - aankoop van een vrachtwagen met containerhaaksysteem - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 22. Erediensten - kerkfabrieken - advies rekening dienstjaar 2021
 23. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende aanleg ijspiste

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal Huis - Samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel
 3. Patrimonium - verkoop woningen Aartrijkestraat aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel CVBA - goedkeuring ontwerp akte
 4. Woonzorgcentrum - leveren van parafarmacie, van medicatie met bijbehorend verdeelsysteem en farmaceutische zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum
 5. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding

Audioverslag 25 april 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 4. Omgeving - reglement terrassen op openbaar domein - vaststelling
 5. Toelagen - reglement voor windschermen en vaste constructies terrassen op openbaar domein - vaststelling
 6. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 7. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS OV - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 8. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS WEST - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 20 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 9. Plaatsnaamgeving - trage wegen - definitieve beslissing
 10. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 11. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Sterstraat en Komeetstraat
 12. Ruimte - Jeugd - Torhout wijkt en buurt! - aankoop van speeltuig voor het speelplein in Don Bosco - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 13. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - omgevingswerken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 14. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - aankoop materialen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunne
 15. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - aankoop beplanting - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 16. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - aankoop straatmeubilair voor het Don Boscoplein - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - stortkosten - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Ruimte - wegen - Torhout beweegt veilig! - structureel onderhoud wegen 2022 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 19. Ruimte - stadskernvernieuwing - Torhout beweegt veilig! - aansluiten van voetpadkasten voor evenementen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 20. Technische dienst - aankoop van heetwatermachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende stalling bakfietsen
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende impact Vlaamse PAS op de Torhoutse (landbouw)bedrijven
 23. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. uitgestelde werken
  2. Oude Gentweg  
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende
  1. fusies van gemeenten
  2. toezicht en controle skatepark
  3. werken begraafplaatsen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 2. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 3. Woonzorgcentrum - goedkeuren nieuwe visie en missie

Audioverslag 28 maart 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad - The City is Smart 
 4. Personeel - formatie - wijziging
 5. Jeugd - samenwerkingsovereenkomst jeugdhuis De Troubadour 2022 - 2024 - goedkeuring 
 6. Jeugd - algemeen subsidiereglement jeugdverenigingen - goedkeuring wijziging 
 7. Jeugd - reglement projectsubsidies - goedkeuring
 8. Verenigingen - Bosgroep Houtland VZW - voordracht kandidaat-bestuurder 
 9. Wonen - sociaal beleidsconvenant - goedkeuring 
 10. Omgeving - omgevingsvergunning - Hyboma- tracé wijziging gemeenteweg - goedkeuring 
 11. Facility - aanstellen sloopdeskundige voor de sloop van bedrijfsruimtes en kantoorgebouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 12. Ruimte - aanleg thermoplastische wegmarkeringen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 13. Infrastructuur - aankoop van afvalbakken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 14. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2022
 15. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. vluchtelingenproblematiek
  2. parking landschapspark Noordlaan
 16. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA en Groen betreffende sportinfrastructuur van en voor Torhout

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal huis - intern reglement toepassing behoeftigheidstool - goedkeuring 
 3. Sociaal huis - huishoudelijk reglement LOI - goedkeuring herziening
 4. Sociaal huis - samenwerkingsovereenkomst scholen - CLB - LBT i.k.v. brugfigurenwerking - goedkeuring
 5. Sociaal huis - externe poetsdienst OCMW Torhout - partnerschap en overname Motena - goedkeuring
 6. Mondelinge vragen

Videoverslag 29 november 2021

Audioverslag 25 oktober 2021

Van de vergadering van de gemeenteraad werd een audio-opname gemaakt. De kwaliteit van de opname is niet optimaal, naar de toekomst toe wordt gekeken om deze aanzienlijk te verbeteren.

Voor het gebruiksgemak is een overzicht gemaakt met tijdsaanduiding waar de bespreking van ieder agendapunt begint. Zo kan u gericht de opname beluisteren. Zie overzicht hieronder.

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding. 

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen - 02:15
 3. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende parkeren - goedkeuring- 06:25
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van tonnagebeperkingen - goedkeuring -07:50
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers - goedkeuring -16:02
 6. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring - 16:45
 7. Milieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact - goedkeuring ondertekening - 17:35
 8. Politiezone Kouter - toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie – goedkeuring - 31:10
 9. Parkeerbeleid - samenwerkingsovereenkomst met Orange betreffende de plaatsing van shop & go-sensoren en monitoring van parkings met camera's - goedkeuring - 33:45
 10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 57:00
 11. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 01:04:20
 12. Ruimte - vernieuwen samenwerkingsovereenkomst Energiehuis WVI - goedkeuring en aanduiden van een afgevaardigde in beleidsgroep van het Energiehuis WVI - 01:06:10
 13. Omgeving - RUP Van Hoornweder EEG Slachthuis NV - voorlopige vaststelling - goedkeuring - 01:10:30
 14. Wonen - vorming woonmaatschappijen - advies - 01:16:10
 15. Ruimte - inrichtingsplan Blekerijsite - goedkeuring - 01:30:50
 16. Patrimonium - aankoop site Thor - goedkeuring ontwerpakte -01:54:45
 17.  Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. de Torhoutbonacties -01:55:25
  2. realiseren klimaatraad in Torhout - 02:03:20
  3. de werking van de markt. -02:09:35
 18. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  1. livestream uitzending raadszittingen -02:17:25
  2. reglement hondenlosloopweide -02:21:20
 19. Vragen en voorstellen van onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. terrassen horeca -02:24:02
  2. Coopstroom-zonnepanelen - 02:24:50
  3. grondafstand De Mandel - 02:34:30

Videoverslag 29 maart 2021

Videoverslag 22 februari 2021

Videoverslag 25 januari 2021

Videoverslag 14 december 2020

Videoverslag 23 november 2020

Videoverslag 26 oktober 2020

Videoverslag 28 september 2020

Videoverslag 22 juni 2020

Videoverslag 25 mei 2020

 

Videoverslag 4 mei 2020