Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad 2022

Audioverslag 19 december 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Mandatarissen - invulling schepenmandaat, onderzoek geloofsbrieven, aktename voordracht als schepen en eedaflegging
 2. Verslag over de vorige zitting
 3. Infopunten/mededelingen
 4. Cluster mens - Vrije Tijd - goedkeuring reglement UiTPAS
 5. Burgerzaken- vastlegging locaties voor het voltrekken van huwelijken - goedkeuring
 6. OFP Prolocus - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 7. Verenigingen - Wijk-Up - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 8. Verenigingen - De Woonwinkel - aanduiden van een vertegenwoordiger in het beheerscomité - wijziging
 9. Verenigingen - Vivendo - aanduiden van een deskundige in de Raad van Bestuur - wijziging
 10. Verenigingen - De Mandel - aanduiden van een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur- wijziging
 11. IT - aankoop laptops - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Ruimte - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordiger voor WinVorm tot opmaak van een studieopdracht "masterplan De Warande" via selectie WinVorm - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 13. Ruimte - aankoop mini-graafmachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 14. Ruimte - vastgoedinformatieplatform - aansluiting - retributie - goedkeuring
 15. Belastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2023
 16. Belastingen - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - dienstjaar 2023
 17. Belastingen op de afgifte van omgevingsvergunningen - 2020-2025 - wijziging
 18. Belastingen - belasting op de afgifte van administratieve stukken - 2020-2025 - wijziging
 19. Retributies - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein - 2020-2025 - goedkeuring
 20. Retributies - aanpassing retributie op het gebruik van het recyclagepark - goedkeuring
 21. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2023
 22. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 - dienstjaar 2023
 23. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 4 - vaststelling deel Stad
 24. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 4 - goedkeuring
 25. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  1. een warme toekomst voor iedereen
  2. cybercriminaliteit
 26. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. cybersecurity stad Torhout
  2. klimaatportaal

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. OFP Prolocus - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 3. De Kringwinkel - aanduiden van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur - wijziging
 4. IT - aankoop laptops - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 5. Financiën - vaststellen aanpassing nr 4 meerjarenplan OCMW Torhout

Audioverslag 28 november 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Elke Casier - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Mieke Verduyn - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Mobiliteit - visienota regionaal mobiliteitsplan vervoersregio Midwest - kennisneming
 6. Mobiliteit - parkeerbeleid - reglement gemeentelijke parkeerkaart - goedkeuring herziening
 7. Mobiliteit - concessieovereenkomst parkeerbeheer - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Kunstacademie - lestijdenpakket 2022-2023 - goedkeuring
 9. Kunstacademie - academiereglement - wijziging
 10. Milieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - goedkeuring
 11. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 12. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 13. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - bestuurder RBC en RvB - wijziging
 14. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - kandidaat-bestuurder - wijziging
 15. Verenigingen - De woonwinkel - aanduiden vertegenwoordiger in het Beheerscomité - wijziging
 16. Verenigingen - Raakvlak - aanduiden van een vertegenwoordiger - wijziging
 17. Verenigingen - sociaal huis - bestuurdersverkiezing Eerstelijnszone Houtland en Polder
 18. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst implementatietraject digibank Brugge West - goedkeuring addendum
 19. Sociaal Huis - meerjarenplan regierol sociale economie en werk 2023 - 2025 - goedkeuring
 20. Sociaal Huis - algemeen subsidiereglement erkende Torhoutse seniorenverenigingen - goedkeuring wijziging
 21. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - aanleg fiets- en wandelpad Don Boscoplein - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 22. Facility - aankoop van elektrische bestelwagens voor de dienst facility - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 23. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - wijziging budget 2022 - kennisneming
 24. Erediensten - budgetten 2023 kerkfabrieken - kennisneming
 25. Financiën - retributiereglement op het parkeren op voorbehouden plaatsen - hervaststelling
 26. Financiën - retributiereglement op parkeerplaatsen in blauwe zone - hervaststelling
 27. Financiën - retributiereglement op het gebruik van parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaten - hervaststelling
 28. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. onderwijscheques
  2. energiezuinige huishoudtoestellen
  3. positieve invulling leegstand Torhout
  4. hoppinpunt te Wijnendale
 29. Vragen en voorstellen van onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. herinrichting Stationsstraat
  2. Pottebezemstraat
 30. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende:
  1. de toekomst over de spoorwegovergang t.h.v. de Bakvoordestraat
  2. Torhout wijkt
  3. trage verbinding voor fietsers ter hoogte van de Burg - richting Papebrugstraat

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Verenigingen - sociaal huis - bestuurdersverkiezing Eerstelijnszone Houtland en Polder
 3. Woonzorgcentrum - goedkeuring aangepaste interne afsprakennota - schriftelijke overeenkomst voor het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus OCMW-Torhout
 4. Sociaal Huis - ontwerpbesluit goedkeuring meerjarenplan regierol sociale economie en werk 2023 - 2025
 5. Facility - woonzorgcentrum - leveren van elektrische hoog-laag bedden voor het woonzorgcentrum

Audioverslag 24 oktober 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Mandatarissen - toekennen titel ere-gemeenteraadslid - W. Baert - goedkeuring
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement parkeren - aanpassing - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester naar aanleiding van de Dag van de jeugdbeweging op 21 oktober 2022 - kennisneming
 7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch KM Torhout - Eendracht Aalst op 9 oktober 2022 - kennisneming
 8. Kinderopvang - huishoudelijk reglement inclusief bijlages - goedkeuring wijziging
 9. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 11. Sport - eenheidsprijzen voor sportactiviteiten - vaststelling
 12. Facility -duurzaamheid-energiedelen - leveren en plaatsen van zonnepaneelinstallatie op sporthallen A, B en de mast - wijze van gunnen
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende:
  1. Motie voor het behoud van het West-Vlaams ochtendblok van Radio 2 West-Vlaanderen
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. stand van zaken Klimaatplan
  2. energiedelen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal huis - minimale levering aardgas en elektriciteit tijdens de winterperiode

Audioverslag 19 september 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Ward Baert - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Mike Verhaeghe - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Personeel - sport - niet-geïndexeerde vergoeding van monitoren voor het verstrekken van socio-culturele vorming en/of sportinitiatie - hervaststelling
 6. Wonen - verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen - goedkeuring
 7. Patrimonium - aankoop grond voor pad in Groenhove - Vrijgeweid - goedkeuring
 8. Facility - sport - intekenen op groepsaankopen van Sport Vlaanderen - goedkeuring
 9. Facility - sloop van bedrijfsruimtes en kantoorgebouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 10. Algemeen beleid - opvolgingsrapportering meerjarenplan 1e en 2 e kwartaal 2022 - kennisneming
 11. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. voor elk gazon een regenton

  2. wat te doen bij energiearmoede

  3. sociaal netwerk Hoplr

  4. versnellen energetische maatregelen voor ons stadspatrimonium en vragen om onze burgers nog meer te ondersteunen in het energiezuiniger maken van hun woning

  5. Rode Duivels op groot scherm

  6. spiegel bij Spoor 3

 12. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende soep- en/of kruimelcafé in Torhout
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende besparende maatregelen + energiearmoede voorkomen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Facility - Woonzorgcentrum - relighting en vloerisolatie zolder - goedkeuren scope en wijze van gunnen

Audioverslag 27 juni 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verkeer - aanvullend blijvend politiereglement eenrichtingsverkeer
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het organiseren van een wereldkampioenschap barbecue in het stadspark en omgeving in de periode van 1 september tot 4 september 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Land of Love in de periode van 26 augustus 2022 tot 28 augustus 2022
 6. Jeugd - huishoudelijk reglement jeugdraad 'Thuze - goedkeuring
 7. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 8. Kinderopvang - tariefwijziging ouderbijdrage IBO Jabedabedoe en IBO Skoebidoe - huishoudelijk reglement - wijziging
 9. Torhout groent - stadsnatuur - wijziging reglement
 10. Secretariaat - verzekeringen - aanbesteden verzekeringsportefeuille - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring
 11. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst Groep Intro VZW - goedkeuring
 12. Sociaal Huis - aanvraag projectsubsidie voor de oprichting van een digibank en samenwerkingsovereenkomst met andere lokale besturen en partners - goedkeuring
 13. Omgeving - wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 14. Omgeving - omgevingsvergunning - aanleg nieuwe gemeenteweg aan de Meibosstraat - goedkeuring rooilijnplan
 15. Facility - zwembad - basiscontract onderhoud en omnium - wijziging en verlenging met gunning investeringen
 16. Facility - duurzaamheid - vervangen van het schrijnwerk en plaatsen van zonnewering in de buitenschoolse kinderopvang skoebidoe en de burelen van de sportdienst - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - structuurschets en ontwikkelingsstrategie voor Centrum+: bestek voor studieopdracht - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2022 - advies
 19. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 20. Financiën - jaarrekening 2021 Lokaal bestuur Torhout - vaststelling voor het gedeelte van de jaarrekening van Stad Torhout
 21. Financiën - jaarrekening 2021 lokaal bestuur Torhout - goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte van de jaarrekening OCMW Torhout
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. landschapspark 't Hoge Water
  2. personeelsverloop lokaal bestuur
  3. de prijzen van schoolmaaltijden in Torhout
  4. onthardingspremie
 23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende de gevolgen van het stikstofakkoord voor onze Torhoutse landbouwers
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende schaduwbomen in weides
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. 'De Torhoutenaer'
  2. kruispunt Aartrijkestraat-Noordlaan
  3. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende advies op de ontwerpteksten Programmatische Aanpak Stikstof

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 3. Financiën - vaststellen jaarrekening door de OCMW raad voor het gedeelte van de jaarrekening OCMW

Audioverslag 30 mei 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Aanvullend blijvend politiereglement bebouwde kom - goedkeuring
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de einde examenviering studenten op donderdag 23 juni 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de vriendschappelijke voetbalmatch KM Torhout - KV Oostende op zaterdag 25 juni 2022 - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens de Nacht van Vlaanderen, batjes en paardenmarkt in de periode van 15 juni tot 30 juni 2022 - goedkeuring
 7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens evenementen in de periode van 1 juli tot 30 augustus 2022 - goedkeuring
 8. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 2 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 9. Wonen - opstart woonmaatschappij regio Midwest-West - stemmenverdeling algemene vergadering - advies
 10. Wonen - jaarverslag De Woonwinkel - goedkeuring
 11. Wonen - aanvullende acties Intergemeentelijk samenwerkingsverband De Woonwinkel - goedkeuring
 12. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 13. Vrijetijd - reglement tot erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief - goedkeuring
 14. Vrijetijd - UiTPAS - Regio-overeenkomst regio Brugge - goedkeuring
 15. Vrijetijd - UiTPAS - overeenkomst Publiq vzw - goedkeuring
 16. Ruimte - mobiliteit - samenwerkingsovereenkomsten met Trage Wegen vzw - goedkeuring
 17. Ruimte - ruimtelijke ordening en huisvesting - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vanhoornweder- definitieve vaststelling
 18. Facility - wijziging gebruiksovereenkomst elektrische deelwagens - Coopstroo
 19. Patrimonium - aankoop gronden voor verbreden fietspad langs de Kortemarkstraat - goedkeuren verkoopovereenkomsten
 20. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de distributienetten en moderniseren van de openbare verlichting in de Kortemarkstraat, tussen Moereveldstraat en Kortemark - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Technische dienst wegen - aankoop van een vrachtwagen met containerhaaksysteem - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 22. Erediensten - kerkfabrieken - advies rekening dienstjaar 2021
 23. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende aanleg ijspiste

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal Huis - Samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel
 3. Patrimonium - verkoop woningen Aartrijkestraat aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel CVBA - goedkeuring ontwerp akte
 4. Woonzorgcentrum - leveren van parafarmacie, van medicatie met bijbehorend verdeelsysteem en farmaceutische zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum
 5. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding

Audioverslag 25 april 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 4. Omgeving - reglement terrassen op openbaar domein - vaststelling
 5. Toelagen - reglement voor windschermen en vaste constructies terrassen op openbaar domein - vaststelling
 6. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 7. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS OV - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 8. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS WEST - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 20 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 9. Plaatsnaamgeving - trage wegen - definitieve beslissing
 10. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 11. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Sterstraat en Komeetstraat
 12. Ruimte - Jeugd - Torhout wijkt en buurt! - aankoop van speeltuig voor het speelplein in Don Bosco - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 13. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - omgevingswerken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 14. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - aankoop materialen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunne
 15. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - aankoop beplanting - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 16. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - aankoop straatmeubilair voor het Don Boscoplein - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - stortkosten - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Ruimte - wegen - Torhout beweegt veilig! - structureel onderhoud wegen 2022 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 19. Ruimte - stadskernvernieuwing - Torhout beweegt veilig! - aansluiten van voetpadkasten voor evenementen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 20. Technische dienst - aankoop van heetwatermachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende stalling bakfietsen
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende impact Vlaamse PAS op de Torhoutse (landbouw)bedrijven
 23. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. uitgestelde werken
  2. Oude Gentweg  
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende
  1. fusies van gemeenten
  2. toezicht en controle skatepark
  3. werken begraafplaatsen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 2. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 3. Woonzorgcentrum - goedkeuren nieuwe visie en missie

Audioverslag 28 maart 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad - The City is Smart 
 4. Personeel - formatie - wijziging
 5. Jeugd - samenwerkingsovereenkomst jeugdhuis De Troubadour 2022 - 2024 - goedkeuring 
 6. Jeugd - algemeen subsidiereglement jeugdverenigingen - goedkeuring wijziging 
 7. Jeugd - reglement projectsubsidies - goedkeuring
 8. Verenigingen - Bosgroep Houtland VZW - voordracht kandidaat-bestuurder 
 9. Wonen - sociaal beleidsconvenant - goedkeuring 
 10. Omgeving - omgevingsvergunning - Hyboma- tracé wijziging gemeenteweg - goedkeuring 
 11. Facility - aanstellen sloopdeskundige voor de sloop van bedrijfsruimtes en kantoorgebouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 12. Ruimte - aanleg thermoplastische wegmarkeringen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 13. Infrastructuur - aankoop van afvalbakken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 14. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2022
 15. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. vluchtelingenproblematiek
  2. parking landschapspark Noordlaan
 16. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA en Groen betreffende sportinfrastructuur van en voor Torhout

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal huis - intern reglement toepassing behoeftigheidstool - goedkeuring 
 3. Sociaal huis - huishoudelijk reglement LOI - goedkeuring herziening
 4. Sociaal huis - samenwerkingsovereenkomst scholen - CLB - LBT i.k.v. brugfigurenwerking - goedkeuring
 5. Sociaal huis - externe poetsdienst OCMW Torhout - partnerschap en overname Motena - goedkeuring
 6. Mondelinge vragen