Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad 2023

Audioverslag 18 december 2023

Agendapunten 18/12

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 18/12

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Buitenschoolse kinderopvang - overnameovereenkomst BKO Torhout door scholengroep Sint-Rembert - goedkeuring
 4. Buitenschoolse kinderopvang - subsidiereglement BKO - goedkeuring
 5. Ruimte - subsidie aanleg gescheiden afvoer afval- en hemelwater - goedkeuring
 6. Ruimte - verhuur en periodiek ledigen van containers voor afval voor 2 jaar - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 7. Ruimte - lokale economie - Strategisch Commercieel Plan Torhout 2024-2029 - vaststelling
 8. Ruimte - lokale economie - reglement starterspremie - wijziging
 9. Plaatsnaamgeving - zijstraat Meibosstraat - principebeslissing
 10. Plaatsnaamgeving - trage weg - principebeslissing
 11. Sociaal Huis - opheffing bijzondere reglementen
 12. Belastingen - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - dienstjaar 2024 - goedkeuring
 13. Belastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2024 - goedkeuring
 14. Belastingen - opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen - 2024-2025 - goedkeuring
 15. Retributies - retributie op het gebruik van het recyclagepark - aanpassing
 16. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2024
 17. Financiën - aanpassing meerjarenplan - vaststelling deel Stad
 18. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 5 - goedkeuring
 19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: - info wijzigingen vervoersplan
 20. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: verkiezingscharter
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Subsidie Regiofonds

Mondelinge vragen

Agendapunten OCMW-RAAD 18/12

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Sociaal Huis - algemeen reglement op aanvullende steun. - goedkeuring
 3. Financiën - vaststelling aanpassingen meerjarenplan OCMW Torhout

Audioverslag 27 november 2023

Agendapunten 28/11

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 28/11

1. Notulen over de vorige zitting

2. Infopunten/mededelingen

3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch Jong Cercle Brugge - Eendracht Aalst op zondag 12 november 2023 - kennisneming

4. Omgeving - gemeentelijk administratief reglement op leegstand en verwaarlozing - wijziging

5. Kunstacademie - lestijdenpakket 2023-2024 - goedkeuring

6. Kunstacademie - academiereglement - wijziging

7. Kunstacademie - retributiereglement - goedkeuring

8. Kunstacademie - arbeidsreglement kunstacademie - wijziging

9. Preventie en noodplanning - Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan Torhout

10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

11. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

12. Verenigingen - EFIN - buitengewone algemene vergadering van 5 december 2023 - goedkeuring van de agenda

13. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

14. Verenigingen - De Watergroep - buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

15. Omgeving - wijziging tracé gemeenteweg Camiel Meysmanstraat (Buurtweg nr.30) - goedkeuring

16. Ruimte - aankoop van 6 lichte vrachtwagens voor de technische dienst - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

17. Kerkfabrieken - Kerkenbeleidsplan - goedkeuring

18. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - wijziging budget 2023 - kennisneming

19. Erediensten - kerkfabrieken - wijziging meerjarenplanning 2020-2025 - goedkeuring

20. Erediensten - kerkfabrieken - budgetten 2024 - kennisneming

21. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 - dienstjaar 2024

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Opvolgvraag m.b.t. sociaal netwerk Hoplr

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vraag m.b.t. decreet woonreservegebied

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vragen m.b.t. instrumentendecreet

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vragen m.b.t. subsidiepot voor welzijnsraad

23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Parkeerplaatsen zorgverleners 

23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Sport-voetbalpleinen en regen/overvloedige regen

24. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende struikelstenen

Agendapunten OCMW-raad 28/11

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Audioverslag 23 oktober 2023

Agendapunten 23/10

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 23/10

1. Notulen over de vorige zitting
2. Infopunten/mededelingen
3. Algemeen beleid - reglement klachtenbehandeling - aanpassing en hervaststelling
4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement oversteekplaatsen - goedkeuring
5. Mobiliteit - voorlopig ontwerp Regionaal mobiliteitsplan Midwest - advies
6. Wonen - reglement verplicht conformiteitsattest - vaststelling
7. Ruimte - gewestelijk RUP Ventilus - advies
8. Ruimte - PPS herontwikkeling van de villa 's Gravenwinkel - goedkeuring
9. Eigendommen - nv Astrid - verlenging huurovereenkomst
10. Wegen - rotonde Bruggestraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
11. Groen- herinrichting natuurbegraafplaats Stiltepark - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
12. Sportdienst - algemeen subsidiereglement erkende Torhoutse sportverenigingen - hervaststelling
13. Musea - aanvaarding van schenking aardewerk - goedkeuring
14. Archief - aanvaarding van schenkingen - goedkeuring
15. Intercommunale verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling mandaat
16. Financiën - retributiereglement op parkeerplaatsen in blauwe zone - wijziging
17. Financiën - retributiereglement op het parkeren op voorbehouden plaatsen - wijziging
18. Financiën - retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten - 2024-2025 - goedkeuring
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Opvolgvraag gemeentelijk reglement bronbemaling
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Stand van zaken betreffende omzetting van het 'uitgebreide bosbeheerplan BP/WV/07/001/OP-PR Groenhove naar het nieuwe natuurbeheerplan
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Stemrecht 16 jaar
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Informatiesessie Meerjarenplan hulpverleningszone 1
20. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende brandweer – hulpverlening zone 1
21. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende bestrijding Aziatische hoornaart


Gesprekscommissie 
Mondelinge vragen
GEHEIME ZITTING - 22. Ruimte - aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar

Agendapunten OCMW-raad 18/09

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Algemeen beleid - reglement klachtenbehandeling - aanpassing en hervaststelling
3. Sociaal Huis - reglement tussenkomst buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring
4. Sociaal Huis - reglement Onderwijscheques - goedkeuring
5. Patrimonium - verkoop garages Tuinstraat - goedkeuring principiële beslissing

Audioverslag 18 september 2023

Agendapunten 18/09

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 18/09

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens Dag van de Jeugdbeweging op de Markt op 20 oktober 2023
 4. Cluster mens - reglement UiTPAS - aanpassing
 5. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat
 6. Ruimte - ontwerp brownfieldconvenant site ex-Lammens - goedkeuring
 7. Omgeving - wijziging tracé gemeenteweg Beckhofstraat - goedkeuring
 8. Wegen - aansluiting Oude Gentweg - Driekoningenstraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
 9. Groen - park de Brouckere/'s Gravenwinkel - aanleg brug en schuine helling - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Groen - aanleg tuin park de Brouckere - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Groen - aanleg tuin 's Gravenwinkel - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Ruimte - heraanleg parkeerruimte Bruggestraat / Karel de Goedelaan - eindafrekening - dading
 13. Algemeen beleid - opvolgingsrapportering meerjarenplan 1e en 2e kwartaal 2023 - kennisneming
 14. Mondelinge vragen

Agendapunten OCMW-raad 18/09

 1. Notulen over de vorige zitting

Audioverslag 26 juni 2023

Agendapunten 26 juni

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 26 juni 2023

 1. Mandatarissen - invulling schepenmandaat, onderzoek geloofsbrieven, aktename voordracht als schepen en eedaflegging
 2. Notulen over de vorige zitting
 3. Infopunten/mededelingen
 4. Mandatarissen - aanpassing van de deontologische code voor mandatarissen - goedkeuring
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement - tonnagebeperking - goedkeuring
 6. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement zone 30 - goedkeuring
 7. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement parkeren - goedkeuring
 8. Mobiliteit - collectief begeleidingstraject Shared Mobility Masters - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
 9. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Land of Love in de periode van 25 augustus 2023 tot 27 augustus 2023
 10. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Schudden & Schuren - Open Air XL op zaterdag 15 juli 2023 - goedkeuring
 11. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Roest Open Air op zaterdag 16 september 2023
 12. Vrijetijdshuis - reglement socio-culturele projectsubsidies - wijziging
 13. Vrijetijdshuis - reglement Erfgoedprijs - wijziging
 14. Ruimte - reglement premie voor ontharding en vergroening
 15. Ruimte - wegen - aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn gedeelte tussen Schavelarestraat en Tinnenburgstraat - eindafrekening - goedkeuring
 16. Ruimte - wegen - structureel onderhoud betonwegen 2023 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - wegen - structureel onderhoud asfaltwegen 2023 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Ruimte - wegen - structureel onderhoud Beckhofstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 19. Financiën - jaarrekening 2022 Lokaal bestuur Torhout - vaststelling voor het gedeelte van de jaarrekening van Stad Torhout
 20. Financiën - jaarrekening 2021 lokaal bestuur Torhout - goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte van de jaarrekening OCMW Torhout
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  - Eeuwenlingentuin
  - Capacity Building
  - bouwplannen Ernest Claeslaan
 22. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  - nieuw schoolgebouw Ernest Claeslaan
  - bestrijding Aziatische hoornaar
 23. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  - aanschaffen en uitzetten van vallen voor de Aziatische hoornaar
  - schriftelijke vragen m.b.t. de procedure betreffende bepaling prioriteit voor herstelling van wegenissen die beschadigd zijn en/of die een structureel onderhoud nodig hebben

Agendapunten OCMW-raad 26 juni 2023

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Infopunten en mededelingen
 3. Mandatarissen - aanpassing van de deontologische code voor mandatarissen
 4. Financiën - aanpassen dagprijs woonzorgcentrum Sint-Augustinus en Kortverblijf - goedkeuring
 5. Woonzorgcentrum - serviceflats 'Roger Windels' - wijziging opnamereglement - goedkeuring
 6. Woonzorgcentrum - Centrum voor Dagverzorging - interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst - goedkeuring
 7. Sociaal huis - Huis van het Kind - subsidiereglement - goedkeuring
 8. Financiën - vaststellen jaarrekening door de OCMW raad voor het gedeelte van de jaarrekening OCMW

Audioverslag 22 mei 2023

Agendapunten 22 mei

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 22 mei

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de einde examenviering studenten op vrijdag 23 juni 2023 - goedkeuring
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende voorrangsregeling - goedkeuring
 5. Mobiliteit - gratis gebruik van de belbus op woensdag en zaterdag - samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - goedkeuring
 6. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 30 mei 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 7. Groen - park De Brouckere/'s Gravenwinkel - aanleg watertuin fase 1 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Ruimte - subsidieovereenkomst voor de realisatie van de inrichting van het park de Brouckere en tuin 's Gravenwinkel - goedkeuring 
 9. Ruimte - heraanleg kruispunt Industrielaan / Aartrijkestraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Wegen - structureel onderhoud wegen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. IT - all-in huur multifuctionele printers en printers voor Stad en OCMW Torhout - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Erediensten - kerkfabrieken - jaarrekeningen dienstjaar 2022 - advies
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende de stand van zaken website stad Torhout
 14. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende de herbestemming Villa 's Gravenwinkel

Agendapunten OCMW-raad 22 mei

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Sociaal huis - intern reglement - tussenkomst buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring

Variavragen 22 mei

 1. Mondelinge vraag Groen i.v.m. Televestiare

Audioverslag 24 april 2023

Agendapunten 24 april

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 24 april

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - algemene vergadering van 7 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 4. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - algemene vergadering van 26 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 5. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 7 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 6. Wonen - jaarverslag De Woonwinkel - goedkeuring
 7. Jeugd - samenwerkingsovereenkomst jeugdhuis De Troubadour 2022 - 2024 - addendum - goedkeuring
 8. Wegen - overname wegenis en groenzones - Ringaert - goedkeuring
 9. Wegen - overname wegenis - Smissestraat
 10. Technische dienst - aankoop mini-graafmachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Ruimte - huur en onderhoud kerstverlichting 2023-2027 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Sport - renovatie atletiekpiste via raamcontract Sportspurt van Sport Vlaanderen - goedkeuring
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende hardlooproutes in Torhout
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  - reflecterende huisnummers
  - subsidies handelszaken
  - gele doos

Agendapunten OCMW-raad 24 april

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Personeel - formatie woonzorgcentrum - wijziging
 3. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging

Audioverslag 27 maart 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Algemeen beleid - gemeenteraad - huishoudelijk reglement - hervaststelling
 4. Academie - huurreglement instrumenten - wijziging
 5. Verenigingen - De Mandel - voordracht kandidaten voor het bestuurdersmandaat in de woonmaatschappij met werkingsgebied Midwest-West.
 6. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - extra algemene vergadering van 28 maart 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 7. Wegen - aanleg van fietsvoorzieningen incl. riolerings-en wegeniswerken langs de Rozeveldstraat - ontwerp - eindafrekening
 8. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. maak werk van de strijd tegen fietsdiefstal
  2. stand van zaken omtrent jeugdhuis
 9. Vragen en voorstellen namens de fracties Groen en N-VA betreffende:
  1. opvolgvraag gebruik sportinfrastructuur Torhoutenaar

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - OCMW - huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - hervaststelling
 3. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel - goedkeuring addendum

Audioverslag 27 februari 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch KM Torhout - KSC Lokeren-Temse op zondag 19 februari 2023 - kennisneming
 5. Milieu - hemelwater- en droogteplan - goedkeuring
 6. Milieu - rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact - kennisneming
 7. Lokale economie - marktreglement - wijziging
 8. Belastingen - lokale economie - marktretributie - wijziging
 9. Wonen - conformiteitsattesten woningkwaliteit - beperking in tijd - aanpassen voorwaarden
 10. Omgeving - omgevingsvergunning - TCIS-tracé nieuwe gemeenteweg
 11. Patrimonium - aankoop gronden nabij Koningswegel - goedkeuring
 12. Ruimte - aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat - eindafrekening
 13. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2023 - advies
 14. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 15. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit
  2. referentieregio Brugge
  3. bouwfonds betaalbaar wonen
 16. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende het onderschrijven van het initiatief 'Hier niet' tegen online haatspraak
 17. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende parkeerplaatsen voor postgebouw
 18. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende opstart gemeenschapsdienst
 19. Motie namens de fractie N-VA betreffende tekort aan geldautomaten

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming

Audioverslag 30 januari 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Paul Dieryckx - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Eddy Denolf - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement - parkeren - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens de carnavalviering op 12 maart 2023
 7. Milieu - klimaatplan 2030 - goedkeuring
 8. Facility - sport - maken van bijkomende nooduitgangen de Mast - goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 9. Ruimte - omgevingswerken nieuwe nooduitgangen De Mast - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Ruimte - heraanleg Burg - Beerstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Sociaal Huis - aanstellen van een jeugdopbouwwerker via een externe dienstverlener - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. - stand van zaken Oud kerkhof Bruggestraat
  2. - tarieven crematie Brugge
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Energie besparen bij onze verenigingen: kleine moeite, grote winst - Ecolife
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende parking voor vrachtwagens

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Facility - woonzorgcentrum - vervangen + uitbreiden koelinstallatie - goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 3. Sociaal Huis - aanpassing prijzen warme maaltijden aan huis en open restaurant - goedkeuring