Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad 2024

Overzicht zittingen

 1. maandag 29 januari
 2. maandag 26 februari
 3. maandag 25 maart
 4. maandag 29 april
 5. maandag 27 mei
 6. maandag 24 juni
 7. maandag 16 september
 8. maandag 21 oktober
 9. maandag 25 november
 10. maandag 2 december (installatievergadering)
 11. maandag 16 december

Audioverslag 25 maart 2024

Agendapunten 25/03

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding.

Agendapunten gemeenteraad 25/03

Verontschuldigingen 

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten / mededelingen 
 3. GAS - aanstelling OVAM als GAS-vaststeller - goedkeuring 
 4. Ruimte - mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement oversteekplaatsen - goedkeuring 
 5. Ruimte - mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement parkeren - goedkeuring
 6. Ruimte - mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement tonnagebeperking - goedkeuring
 7. Ruimte - mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring
 8. Ruimte - mobiliteit - samenwerkingsovereenkomsten met Trage Wegen vzw - deel 2 - goedkeuring
 9. Sociaal Huis - Thuiswest - huishoudelijk regelement en toewijzingsreglement - goedkeuring
 10. Plaatsnaamgeving - zijstraat Meibosstraat - Meidoornweg - definitieve beslissing
 11. Plaatsnaamgeving - trage weg Sparappelstraat/Wijnendalestraat - Sparappelwegel - definitieve beslissing 
 12. Ruimte - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lammens - voorlopige vaststelling
 13. Omgeving - wijziging tracé gemeenteweg Sparappelstraat - goedkeuring 
 14. Ruimte - ondergronds brengen van nutsleidingen in de Zomer- en Landstraat - goedkeuring 
 15. Ruimte - Integrale heraanleg Zomerstraat/Landstraat en bouw van een captatiebekken - goedkeuring ontwerp
 16. Wegen - structureel onderhoud asfaltwegen 2024 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Stand van zaken jeugdhuis, Venstertijden voor zwaar verkeer
 18. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende: Kruispunt Hillestraat/Steenveldestraat (schampblokken/biggenruggen)
 19. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Aanpassingen Planterijdreef 

Agendapunten OCMW-raad 25/03 

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

Audioverslag 26 februari 2024

Agendapunten 26/02

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 26/02

 Verontschuldigingen

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch KM Torhout - Eendracht Aalst op zondag 4 februari 2024 - kennisneming
 5. Ruimte - Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente Torhout in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform
 6. Ruimte - GECORO - wijziging leden
 7. Infrastructuur - heraanleg kruispunt Hogestraat-Heidestraat-Warandestraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende: Verzoek tot openen sterrenregister
 9. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Verduidelijking voorrangsregels bij fietspad dat doorloopt over het kruispunt, Automatische toekenning gemeentelijke tegemoetkoming voor thuisverzorging
 10. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Gebruiksgemak website zaalverhuur, Schoonmaak diverse gebouwen
 11. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende: Voorrang van rechts
 12. Mondelinge vragen

Agendapunten OCMW-RAAD 26/02

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. BCSD - Kennisneming van het ontslag van Nicholas Vanhooren als lid van het BCSD - Kennisneming voordracht van het opvolgend lid in vervanging van de heer Vanhooren, Bartsoen Heleen.
 3. BCSD - Kennisneming van het ontslag van mevrouw Bogaert Laurie als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 4. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 5. Facility - aankoop van elektrische bestelwagens voor de maaltijdbedeling en de ongediertebestrijding - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

Audioverslag 29 januari 2024

Agendapunten 29/01

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 29/01

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2024- advies
 4. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens de carnavalviering op 10 maart 2024
 5. Ruimte - Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring
 6. Ruimte - ondergronds brengen van de distributienetten en moderniseren van de openbare verlichting in de Driekoningenstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 7. Ruimte - Netaanpassing n.a.v. wegenis- en rioleringswerken Driekoningenstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Ruimte - heraanleg parking stadskantoor - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 9. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:

 10. Mondelinge vragen

Agendapunten OCMW-RAAD 29/01

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering