Participatie - Spreekrecht voor niet-raadsleden

Voor wie

 • de inwoners van Torhout
 • de organisaties of rechtspersonen die er hun zetel hebben
 • de natuurlijke personen, rechtspersonen of feitelijke verenigingen die kunnen aantonen dat ze in het concrete geval waarop het spreekrecht slaat een band hebben met de stad Torhout.
 • feitelijke verenigingen en rechtspersonen oefenen hun spreekrecht uit via een door hen aangeduide natuurlijke persoon.

Voorwaarden

 

Het spreekrecht kan slaan op:

 • alle zaken van gemeentelijk belang
 • en alle mede bewindstaken die tot de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan behoren.

Telkens moet er een band zijn met de stad Torhout, hetzij doordat het onderwerp een aanknopingspunt heeft met de stad Torhout (bv. territoriaal), hetzij betrekking heeft op zijn inwoners, of op een belangrijk deel ervan. Het spreekrecht slaat zowel op het stellen van vragen – waarbij dan door betrokkene dient aangegeven aan wie de vraag wordt gesteld – als op het uiten van een standpunt of het geven van een toelichting.

Het spreekrecht kan niet slaan op:

 • persoonlijke aangelegenheden of aangelegenheden die betrekking hebben op punten die geagendeerd zijn of moeten worden in de besloten zitting van de gemeenteraad;
 • persoonlijke standpunten en/of houdingen van raadsleden of collegeleden;
 • onderwerpen die ingevolge de wetgeving op de openbaarheid van bestuur van openbaarheid zijn uitgesloten.

Overige voorwaarden:

 • iedere spreker mag maximaal 2 keer per kalenderjaar het spreekrecht uitoefenen.
 • de uiteenzetting van een vraag, standpunt of toelichting over eenzelfde onderwerp kan per kalenderjaar maximaal 2 keer het voorwerp uitmaken van het spreekrecht.

Procedure

Hoe aanvragen:

 • de aanvraag gebeurt via het daartoe bestemd formulier op de website van het lokaal bestuur
 • het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk de dag vóór de collegezitting waarop de agendapunten voor de gemeenteraad worden vastgesteld - zie data zittingen
 • de aanvraag geeft aan of het een uiten van een mening, het geven van toelichting of het stellen van een vraag betreft. In dit laatste geval geeft de aanvrager op aan wie de vraag is gericht.