Subsidies jeugd

Vanuit het jeugdbeleidsplan kiest de stad ervoor om het jeugdwerk zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. Via het systeem van verschillende subsidies kunnen de jeugdverenigingen hier al dan niet recht op hebben.

Verenigingen dienen lid te zijn van de jeugdraad & erkend te zijn door de stad om recht te hebben op subsidies. De erkenning door de stad dient bij het begin van de legislatuur aangevraagd te worden en geldt, na toekenning, voor 6 jaar. Deze erkenning vervalt wanneer tijdens de loop van deze zes jaar niet meer voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.

 Er worden 4 categorieën onderscheiden:

  • A: specifieke jeugdbewegingen
  • B: niet-specifieke jeugdverenigingen
  • C: jeugdhuis
  • D: speelpleinwerking

Er zijn acht verschillende divisies waarbinnen subsidies kunnen worden aangevraagd. Hier geven we een kort overzicht. Onderaan de pagina's kan je alle reglementen en aanvraagformulieren downloaden.

Algemene werking

Dit zijn de subsidies die algemeen worden toegekend aan erkende jeugdverenigingen in Torhout, dit onder meer op basis van een puntensysteem (aantal leden, leiding, activiteiten). 

Bouw & verbouwing jeugdlokalen

Er kan een (ver)bouwsubsidie aangevraagd worden voor jeugdlokalen. Per erkende jeugdvereniging wordt een maximum van 36 000 euro subsidie uitbetaald in 6 jaar.

Culturele manifestaties

Organiseer je een evenement met een culturele manifestatie, dan kan je tot 75% van de kosten hiervoor terugkrijgen via deze subsidie. Onder culturele manifestatie verstaan we live gebrachte muziek door een artiest. De manifestatie mag niet gelinkt zijn aan een fuif.

Kamp

Er wordt een toelage voorzien voor erkende jeugdverenigingen die gedurende de zomervakantie op kamp gaan (minstens 4 overnachtingen). De toelage wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Er is een werkingstoelage op basis van het aantal deelnemers en het aantal overnachtingen, daarnaast is er ook een toelage op basis van de aanwezige (gekwalificeerde) begeleiding.

Kampvervoer

Jeugdverenigingen die op kamp gaan, hebben heel wat materiaal te vervoeren. Om deze kost te dragen, voorziet Lokaal Bestuur Torhout een subsidie van €0.30 per gereden kilometer met een maximum van 600km (heen en terug). Het vervoer van personen komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Nutsvoorziening & brandveiligheid

Jeugdbewegingen van de A-categorie kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die gepaard gaan met het voorzien van water, elektriciteit en verwarming in het lokaal. Het volume van het lokaal is een belangrijke factor in het bepalen van de subsidie.

Kosten die gepaard gaan met brandveiligheid worden volledig terugbetaald, op voorwaarde dat de noodzaak blijkt uit een verslag van de brandweer. Tweejaarlijks vindt een brandveiligheidsrondgang door de brandweer plaats in alle jeugdlokalen.

Sociaal tarief

Erkende verenigingen in Torhout zijn verplicht het sociaal tarief aan te bieden. Inwoners met een sociaal pasje, genieten van 75% korting op alle lid- en deelnamegelden. Deze subsidie vergoedt het volledige kortingsbedrag, zodat de vereniging 100% van het lid- en deelnamegeld ontvangt.


Vormingssubsidie

Het volgen van een animator-, hoofdanimator- of instructeurcursus wordt beloond! Na het behalen van je attest wordt een tussenkomst van 75% voorzien, met een maximum van 125 euro per cursus. Het behalen van zo'n attest levert je jeugdvereniging ook meer algemene werkingssubsidies op.

Ben je niet aangesloten bij een jeugdvereniging en behaal je toch je attest? Er wordt ook een tussenkomst van 75% voorzien, op voorwaarde dat je stage loopt bij Speelpleinwerking De Warande. 

Ook jongeren die gedomicilieerd zijn in Torhout en een andere cursus volgden, kunnen de 'vormingssubsidie jeugdwerk' aanvragen.

De vormingssubsidie wordt door de deelnemer van de cursus aangevraagd via het formulier rechtsboven op deze pagina of deze knop.


Projectsubsidies jeugd

Het lokaal bestuur geeft financiële steun aan jongeren bij het opzetten van projecten of het uitwerken van nieuwe ideeën. Hiermee wil de stad vernieuwende, creatieve experimenten aanmoedigen en jongeren kansen geven om hun eigen talent te ontplooien.

Alle voorwaarden voor deze subsidie en het subsidiereglement vind je hier terug.