Projectsubsidies jeugd

Zit je al een tijdje op een idee te broeden? Kriebelt het om iets op poten te zetten in Torhout?

Het lokaal bestuur geeft financiële steun aan jongeren bij het opzetten van projecten of het uitwerken van nieuwe ideeën. Hiermee wil de stad vernieuwende, creatieve experimenten aanmoedigen en jongeren kansen geven om hun eigen talent te ontplooien.

Voor wie?

Om recht te hebben op deze subsidie moet de aanvrager jong zijn en Torhouts zijn:


Met 'jong' wordt bedoeld:

 • De aanvrager is 30 jaar of jonger op het moment van de aanvraag;
 • Indien de aanvrager bestaat uit meer dan één persoon, is minstens de helft van de
  groep 30 jaar of jonger op het moment van de aanvraag;
 • Verenigingen zijn een erkende Torhoutse jeugdvereniging of een jeugdafdeling van
  een Torhoutse erkende vereniging.


Met 'Torhouts' wordt bedoeld:

 • Aanvragers zijn in Torhout gedomicilieerd of hebben een duidelijk aantoonbare link
  met Torhout;
 • Bij groepen is minstens de helft van de individuele leden gedomicilieerd in Torhout;
 • Verenigingen zijn een erkende Torhoutse jeugdvereniging of een jeugdafdeling van
  een Torhoutse erkende vereniging.

Ook een stedelijke adviesraad kan in aanmerking komen indien het project zich richt op jongeren.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze subsidie moet het project aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project heeft een experimenteel of vernieuwend karakter;
 • De aanvrager streeft geen persoonlijke verrijking na of verrijking voor de vereniging. Indien er een opbrengst is, wordt dit gebruikt voor de verderzetting van het project of voor een maatschappelijk doel (dat indien de aanvrager een vereniging is, verder reikt dan de vereniging);
 • Een project is afgebakend in tijd;
 • Indien de aanvrager een vereniging is, valt het project buiten de reguliere werking;
 • Een project kan een evenement zijn. Indien dit zo is, vindt het evenement plaats in Torhout, is het openbaar en vrij toegankelijk. Dit betekent niet dat er geen inkomgeld mag gevraagd worden, maar dat iedereen de mogelijkheid moet hebben het evenement bij te wonen;
 • Een project heeft een bepaalde maatschappelijke meerwaarde;
 • De aanvrager verbindt zich er toe het sociaal tarief toe te passen indien van toepassing. De aanvrager verbindt zich er toe het UiTPAS-systeem toe te passen indien van toepassing;
 • Geschenken en reis- en verblijfkosten worden niet gesubsidieerd;
 • Het project discrimineert niemand.

Procedure

De aanvrager vult een webformulier in met onder meer:

 • Contactgegevens aanvrager(s)
 • Gegevens aanvrager(s);
 • Inhoudelijke toelichting hoe het project aan de verschillende voorwaarden voldoet;
 • Gevraagd bedrag;
 • Motivatie waarom de subsidie gevraagd wordt;
 • Toelichting van de timing van het project;
 • Overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van het project;
 • Een verklaring op eer dat de informatie correct en volledig is.

Timing

De aanvraag van de subsidie wordt ten laatste ingediend op 31 maart. De Stad kan een tweede oproep lanceren in de zomer indien er nog budget overblijft na deze eerste oproep. Bij deze tweede oproep wordt de aanvraag ten laatste ingediend op 30 september.

De beoordeling van de dossiers gebeurt door een werkgroep van de jeugdraad, die samengesteld is uit minimaal één medewerker van de jeugddienst, één lid van de jeugdraad en eventuele deskundigen. Tussen de jury en de initiatiefnemer kan er geen belangenvermenging zijn.

De werkgroep beoordeelt in hoeverre het project voldoet aan de voorwaarden en adviseert en motiveert een subsidiebedrag aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing.

Het volledige reglement van deze projectsubsidie kan je hieronder downloaden.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem contact op met de jeugddienst via jeugddienst@torhout.be of 050 22 20 14, we helpen je met plezier op weg.