Meerjarenplanning lokaal bestuur 2020 - 2025

Een breed gedragen toekomstplan voor Torhout

Met enige fierheid stellen wij u het strategische meerjarenplan 2020 - 2025 voor, onze leidraad om de kwaliteit van het leven in Torhout verder actief in handen te nemen.

Voor en door de Torhoutenaar

Dit ambitieuze document kwam tot stand na een uitgebreide omgevingsanalyse, insteken van adviesraden, digitale burgerbevragingen en geanimeerde debatavonden op de wijken. Het is m.a.w. ontworpen voor en door de Torhoutenaar! We danken dan ook alle burgers, buurten, adviesraden, verenigingen, intercommunales, organisaties, diensten en raadsleden voor hun kritische en positieve medewerking.

De vele bekommernissen en engagementen vertaalden we in acht concrete speerpunten, gezien vanuit de blik van de burger. Ze gaan uit van een geïntegreerde manier van werken, over de verschillende diensten binnen het lokaal bestuur heen. Het meerjarenplan is een dynamisch document, dat we regelmatig zullen evalueren en waar nodig bijsturen.

Investeren in mensen

Meer dan ooit zullen we de komende jaren investeren om onze stad klaar te maken voor huidige en toekomstige generaties.

We investeren in een nieuwe stadskern, in veilige mobiliteit en in bijkomende fietspaden. We ondersteunen onze ondernemers, handelaars en verenigingen. We versterken de wijken als veilige en groene thuishavens voor onze inwoners. Dit doen we op een duurzame manier. We creëren groene gordels rond en door onze stad en maken ons patrimonium energiearmer.

Het is geen investeringsbeleid omwille van de stenen, wel voor de mensen. Mensen die we actief betrekken in alles wat we doen.

We rekenen dan ook graag op u allen, om Torhout verder te ontwikkelen tot een trotse, aantrekkelijke en dynamische stad waar mensen zorgen voor elkaar!

Voorstelling meerjarenplan 15/01/2020