EFRO-project: fietssnelweg Spoor 3

Ter hoogte van de spoorweg in de Tuinstraat en het einde van de Lichterveldestraat wordt een fietstunnel geplaatst. Dit werk maakt deel uit van de aanleg van de fietssnelweg tussen Torhout en Lichtervelde en wordt mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie.

Wat zit er allemaal vervat in dit project?

 • Bouw van een fietstunnel onder het spoor tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat.
 • Bouw van een fietsbrug over de Tinnenburgstraat.
 • Aanleg van een fietssnelweg tussen het station en de Schavelarestraat.

Timing

Bouw van de fietstunnel

 • De werken hiervoor startten op 1 maart 2021
 • Het einde van de werken is voorzien voor begin 2022.
 • In het weekend van 12 en 13 juni 2021 werd de fietstunnel onder het spoor geschoven.

Bouw van de fietsbrug

 • Deze werken starten in de tweede helft van 2021.
 • De werken zijn begin 2022 klaar.

Aanleg fietssnelweg

 •  De fietssnelweg wordt op het einde van het project aangelegd. De concrete timing wordt bekeken als de eerste twee fases wat verder zijn opgeschoven.

Stand van zaken werken

Tinnenburgstraat

In de week van 22 november werd er in de Tinnenburgstraat ter hoogte van de spoorwegbrug eenrichtingsverkeer ingevoerd. 

Het eenrichtingsverkeer is ingesteld vanaf de zijde met de Tuinstraat. De gesloten rijrichting bevindt zich dus aan de zijde van de Elisabethlaan (zie plan hieronder).

 • Gemotoriseerd verkeer dat richting Ruddervoorde wil gaan, moet omrijden via de Elisabethlaan, de Viaductstraat, de Papebrugstraat, de Ganzevijverstraat, de Guido Gezellelaan en de Kasteelstraat.
 • Fietsers kunnen enkel te voet passeren met de fiets aan de hand. Tijdens de werken kan er geen aparte fietsstrook voorzien worden om fietsers in tegengestelde richting te laten fietsen.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren onder de brug.
 • Zwaar verkeer dat de omleiding niet onder de spoorwegbrug Papebrugstraat kan nemen wordt omgeleid via de Rijselstraat en de Schavelarestraat naar de Ruddervoordestraat.

Dit eenrichtingsverkeer zal op verschillende momenten terug opengesteld worden. Tijdens deze momenten zal alle verkeer terug in beide richtingen kunnen passeren.

Het eenrichtingsverkeer zal voor verschillende perioden terug ingevoerd moeten worden en dit tot en met maart 2022.

Tuinstraat

Tijdens noodzakelijke momenten bij de werken in de Tuinstraat zal de aannemer de Tuinstraat tijdelijk afsluiten voor het verkeer (opgelet: dit zal enkel gebeuren als dit echt nodig is). Wanneer de Tuinstraat afgesloten wordt verloopt de omleiding via de Groenestraat en de Zwevezelestraat (en omgekeerd).

Algemene info over het EFRO-project

Spoor 3 is de nieuwe fietssnelweg F32 tussen Sneppestraat en Pottenbezemstraat evenwijdig met spoorlijn 66. In het project zijn 2 ondertunnelingen voorzien, 1 onder het spoor (onderwerp EFRO-project) en 1 onder de gewestweg R34. Binnen het EFRO-project wordt de ondertunneling tussen de Tuinstraat en Lichterveldestraat voor zwakke weggebruikers opgenomen.

Wat is een EFRO-project?

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en territoriale samenwerking te versterken binnen de Europese Unie. Dit moet gerealiseerd worden door de onevenwichten in de regio’s te corrigeren. Het project spoor 3 situeert zich binnen prioriteitenas 3 : bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie. Hierin komt vooral het item 'verbeteren duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een stedelijk klimaatplan' naar voren.

Door stad Torhout werd eind januari 2016 een projectvoorstel ingediend binnen de projectoproep 2014 -2020, welke werd goedgekeurd ter waarde van 196.553,91 euro. Het project moet gerealiseerd worden binnen de 3 jaar na goedkeuring.

Aanleiding: fietsverkeer verhogen door een lokaal fietsnetwerk

Om een vlotte woon-werk en school-werkverbinding te realiseren wil het Lokaal Bestuur Torhout in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een fietssnelweg realiseren langs de spoorlijn 66. Op heden zijn er geen rechtstreekse fietspaden die een verbinding maken tussen de stadskern, de scholen, de woonwijken en de buurgemeenten, het fietsverkeer volgt nu de drukke gewestweg N32. Door het gebrek aan veilige fietspaden van en naar de stadskern wordt snel gebruik gemaakt van de wagen als vervoersmiddel. Er is nood aan een lokaal fietsnetwerk om het fietsverkeer te verhogen. In het kader van een fietsfondsdossier kan een fietssnelweg gerealiseerd worden langs het spoor, wat een veilig alternatief is.

Onderwerp EFRO-project: ondertunneling voor fietsers

De nieuwe fietsroute naast de spoorlijn 66 Brugge - Kortrijk zal een intergemeentelijke verbinding vormen als snelle as van en naar de buurgemeenten, het verbindt ook de stedelijke functies van de stadskern met de ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor. Er is nood aan korte en vlotte verbindingen. Fietsonderdoorgangen zijn hierin cruciaal en zijn dan ook het onderwerp van de projectaanvraag (tunnel onder spoor ter hoogte van Lichterveldestraat - Tuinstraat). Om een goed samenhangend fietsroutenetwerk te maken, zijn 2 onderdoorgangen voor fietsers (geen autoverkeer) noodzakelijk aan de rand van de stadskern. Ter hoogte van de Lichterveldstraat komt een onderdoorgang die de wijk Goede Herder ontsluit (onderwerp EFRO-project) en die de schoolgaande jeugd een aftakking geeft naar hun bestemming. Ter hoogte van dit punt wisselt het fietspad ook van zijde van het spoor.

Doelstellingen

De doelstelling van het EFRO-project is: mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, door de fietsers meer comfort en veiligheid te bieden. Op die manier verbetert de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto en wordt een bijdrage geleverd tot de vermindering van de CO2-uitstoot, een tweede doelstelling.

Deze 2 doelstellingen zijn ook terug te vinden in het klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad van Torhout in zitting van november 2016. Daarnaast wenst men het aantal ongevallen met fietsers te reduceren door de aanleg van een conflictvrij fietspad.

Financiering

Partner Bedrag (euro) Aandeel (%)
EFRO Vlaanderen 2014-2020 196.553,91 40
Lokaal Bestuur Torhout 98.276,88 20
Vlaams Minister openbare werken en mobiliteit 196.554,00 40

Planning

 • Opmaak dossier (goedgekeurde projectnota) : eind juni 2017
 • Goedgekeurde bouwvergunning : najaar 2018
 • Aanbestedingsdossier : begin 2019
 • Start werken tunnel Tuinstraat - Lichterveldestraat : 2019
 • Werkperiode : 2 jaar
 • Einde werken voorzien eind 2020