EFRO-project: fietssnelweg Spoor 3

Ter hoogte van de spoorweg in de Tuinstraat en het einde van de Lichterveldestraat wordt een fietstunnel geplaatst. Dit werk maakt deel uit van de aanleg van de fietssnelweg tussen Torhout en Lichtervelde en wordt mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie.

Wat zit er allemaal vervat in dit project?

 • Bouw van een fietstunnel onder het spoor tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat.
 • Bouw van een fietsbrug over de Tinnenburgstraat.
 • Aanleg van een fietssnelweg tussen het station en de Schavelarestraat.

Stand van zaken bouwverlof (19 juli t.e.m. 8 augustus)

De fietstunnel werd begin mei geplaatst. Vooral de nutswerken ter voorbereiding van de plaatsing van de fietsbrug zorgden voor omleidingen in de Tuinstraat en de Tinnenburgstraat.

De rijweg onder de spoorwegtunnel in de Tinnenburgstraat wordt tijdens het bouwverlof terug opengesteld.

Na het bouwverlof start de hoofdaannemer met de aanleg van het fietspad, de fietshellingen richting de tunnel en de fietsbrug. Ook de nutswerken zullen verder gezet worden. Zo worden de nieuwe leidingen na het bouwverlof in dienst genomen.

Hou er dus rekening mee dat de Tinnenburgstraat in de week van 9 augustus opnieuw tijdelijk zal worden afgesloten.

Timing

In 2020 werden er voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de nieuwe fietstunnel tussen de Tuinstraat en de Lichterveldestraat mogelijk te maken. Zo werd de bestaande collector (grote verzamelriool) van Aquafin langs de Lichterveldestraat en de Tuinstraat afgekoppeld en omgeleid via een andere plaats onder het spoor.

De werken zelf worden in verschillende fases uitgevoerd.

Bouw van de fietstunnel

 • De werken hiervoor startten op 1 maart 2021
 • Het einde van de werken is voorzien voor begin 2022.
 • In het weekend van 12 en 13 juni 2021 werd de fietstunnel onder het spoor geschoven.

Bouw van de fietsbrug

 • Deze werken starten in de tweede helft van 2021.
 • De werken zijn begin 2022 klaar.

Aanleg fietssnelweg

 •  De fietssnelweg wordt op het einde van het project aangelegd. De concrete timing wordt bekeken als de eerste twee fases wat verder zijn opgeschoven.

Bereikbaarheid

 • Voor de bouw van de fietstunnel wordt een aparte toegangsweg aangelegd vanaf de Rijselstraat (overzijde Bermstraat).
 • Toch zal er ook regelmatig werfverkeer via de Lichterveldestraat moeten op- en afrijden. Het werfverkeer in de Lichterveldestraat wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd buiten het begin- en einduur van de school.
 • Voor de bewoners in de Lichterveldestraat gaan de werken voor de nodige hinder zorgen door het iets drukker werfverkeer en de grote vrachten. Bewoners op het einde van de Lichterveldestraat gaan iets meer hinder ondervinden. De bouwwerken moeten namelijk op het einde van de pijpekop uitgevoerd worden.
 • Wij vragen uitdrukkelijk om het parkeerverbod dat ingevoerd werd op de laatste parkeerstrook in de Lichterveldestraat, langs de zijde van de school, te respecteren. Deze ruimte is noodzakelijk om de werken vlot uit te voeren.

Algemene info over het EFRO-project

Spoor 3 is de nieuwe fietssnelweg F32 tussen Sneppestraat en Pottenbezemstraat evenwijdig met spoorlijn 66. In het project zijn 2 ondertunnelingen voorzien, 1 onder het spoor (onderwerp EFRO-project) en 1 onder de gewestweg R34. Binnen het EFRO-project wordt de ondertunneling tussen de Tuinstraat en Lichterveldestraat voor zwakke weggebruikers opgenomen.

Wat is een EFRO-project?

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en territoriale samenwerking te versterken binnen de Europese Unie. Dit moet gerealiseerd worden door de onevenwichten in de regio’s te corrigeren. Het project spoor 3 situeert zich binnen prioriteitenas 3 : bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie. Hierin komt vooral het item 'verbeteren duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een stedelijk klimaatplan' naar voren.

Door stad Torhout werd eind januari 2016 een projectvoorstel ingediend binnen de projectoproep 2014 -2020, welke werd goedgekeurd ter waarde van 196.553,91 euro. Het project moet gerealiseerd worden binnen de 3 jaar na goedkeuring.

Aanleiding: fietsverkeer verhogen door een lokaal fietsnetwerk

Om een vlotte woon-werk en school-werkverbinding te realiseren wil het Lokaal Bestuur Torhout in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een fietssnelweg realiseren langs de spoorlijn 66. Op heden zijn er geen rechtstreekse fietspaden die een verbinding maken tussen de stadskern, de scholen, de woonwijken en de buurgemeenten, het fietsverkeer volgt nu de drukke gewestweg N32. Door het gebrek aan veilige fietspaden van en naar de stadskern wordt snel gebruik gemaakt van de wagen als vervoersmiddel. Er is nood aan een lokaal fietsnetwerk om het fietsverkeer te verhogen. In het kader van een fietsfondsdossier kan een fietssnelweg gerealiseerd worden langs het spoor, wat een veilig alternatief is.

Onderwerp EFRO-project: ondertunneling voor fietsers

De nieuwe fietsroute naast de spoorlijn 66 Brugge - Kortrijk zal een intergemeentelijke verbinding vormen als snelle as van en naar de buurgemeenten, het verbindt ook de stedelijke functies van de stadskern met de ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor. Er is nood aan korte en vlotte verbindingen. Fietsonderdoorgangen zijn hierin cruciaal en zijn dan ook het onderwerp van de projectaanvraag (tunnel onder spoor ter hoogte van Lichterveldestraat - Tuinstraat). Om een goed samenhangend fietsroutenetwerk te maken, zijn 2 onderdoorgangen voor fietsers (geen autoverkeer) noodzakelijk aan de rand van de stadskern. Ter hoogte van de Lichterveldstraat komt een onderdoorgang die de wijk Goede Herder ontsluit (onderwerp EFRO-project) en die de schoolgaande jeugd een aftakking geeft naar hun bestemming. Ter hoogte van dit punt wisselt het fietspad ook van zijde van het spoor.

Doelstellingen

De doelstelling van het EFRO-project is: mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, door de fietsers meer comfort en veiligheid te bieden. Op die manier verbetert de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto en wordt een bijdrage geleverd tot de vermindering van de CO2-uitstoot, een tweede doelstelling.

Deze 2 doelstellingen zijn ook terug te vinden in het klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad van Torhout in zitting van november 2016. Daarnaast wenst men het aantal ongevallen met fietsers te reduceren door de aanleg van een conflictvrij fietspad.

Financiering

Partner Bedrag (euro) Aandeel (%)
EFRO Vlaanderen 2014-2020 196.553,91 40
Lokaal Bestuur Torhout 98.276,88 20
Vlaams Minister openbare werken en mobiliteit 196.554,00 40

Planning

 • Opmaak dossier (goedgekeurde projectnota) : eind juni 2017
 • Goedgekeurde bouwvergunning : najaar 2018
 • Aanbestedingsdossier : begin 2019
 • Start werken tunnel Tuinstraat - Lichterveldestraat : 2019
 • Werkperiode : 2 jaar
 • Einde werken voorzien eind 2020