EFRO-project: fietssnelweg Spoor 3

Binnen Vlaanderen is men volop bezig met de uitrol van fietssnelwegen. De fietssnelweg F32 die de verbinding zal maken tussen Brugge en Roeselare wordt stelselmatig gerealiseerd en loopt grotendeels langs de spoorlijn Brugge - Kortrijk. 

In Torhout tussen de Tuinstraat en Lichterveldestraat werd een fietstunnel aangelegd die de fietssnelweg van kant doet wisselen. In de Lichterveldestraat geeft de fietssnelweg een snelle doorgang naar de stadskern via de Zuidstraat.

De fietstunnel, die deel uitmaakt van dit groter project werd naast het lokaal bestuur Torhout mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie.

Wat zat er allemaal vervat in dit project?

  • Bouw van een fietstunnel onder het spoor tussen de Lichterveldestraat en de Tuinstraat.
  • Bouw van een fietsbrug over de Tinnenburgstraat.
  • Aanleg van een fietssnelweg tussen het station en de Schavelarestraat.

Algemene info over het EFRO-project

Spoor 3 is de nieuwe fietssnelweg F32 tussen Sneppestraat en Pottenbezemstraat evenwijdig met spoorlijn 66. In het project zijn 2 ondertunnelingen voorzien, 1 onder het spoor (onderwerp EFRO-project) en 1 onder de gewestweg R34. Binnen het EFRO-project wordt de ondertunneling tussen de Tuinstraat en Lichterveldestraat voor zwakke weggebruikers opgenomen.

Wat is een EFRO-project?

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en territoriale samenwerking te versterken binnen de Europese Unie. Dit moet gerealiseerd worden door de onevenwichten in de regio’s te corrigeren. Het project spoor 3 situeert zich binnen prioriteitenas 3 : bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie. Hierin komt vooral het item 'verbeteren duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een stedelijk klimaatplan' naar voren.

Door stad Torhout werd eind januari 2016 een projectvoorstel ingediend binnen de projectoproep 2014 -2020, welke werd goedgekeurd ter waarde van 196.553,91 euro. Het project werd ondertussen gerealiseerd en een EFRO subsidie van 182.871 € werd uitbetaald.

Aanleiding: fietsverkeer verhogen door een lokaal fietsnetwerk

Om een vlotte woon-werk en school-werkverbinding te realiseren heeft het Lokaal Bestuur Torhout in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een fietssnelweg gerealiseerd langs de spoorlijn 66. Vroeger waren er geen rechtstreekse fietspaden die een verbinding maakten tussen de stadskern, de scholen, de woonwijken en de buurgemeenten, het fietsverkeer verliep langs de drukke gewestweg N32. Door het gebrek aan veilige fietspaden van en naar de stadskern werd snel gebruik gemaakt van de wagen als vervoersmiddel. Het fietsen werd als onveilig ervaren en scholieren werden als snel naar de achterbank verbannen om de woon-schoolverplaatsing uit te voeren. Er was nood aan een lokaal fietsnetwerk om het fietsverkeer te verhogen. Met de realisatie van dit fietsfondsdossier werd een fietssnelweg gerealiseerd langs het spoor, wat een veilig alternatief is voor het gebruik van de wagen.

Onderwerp EFRO-project: ondertunneling voor fietsers

De nieuwe fietsroute naast de spoorlijn 66 Brugge - Kortrijk zal een intergemeentelijke verbinding vormen als snelle as van en naar de buurgemeenten, het verbindt ook de stedelijke functies van de stadskern met de ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor. Er is nood aan korte en vlotte verbindingen. Fietsonderdoorgangen zijn hierin cruciaal en zijn dan ook het onderwerp van de projectaanvraag (tunnel onder spoor ter hoogte van Lichterveldestraat - Tuinstraat). Om een goed samenhangend fietsroutenetwerk te maken, zijn 2 onderdoorgangen voor fietsers (geen autoverkeer) noodzakelijk aan de rand van de stadskern. Ter hoogte van de Lichterveldstraat is er een onderdoorgang die de wijk Goede Herder ontsluit (onderwerp EFRO-project) en die de schoolgaande jeugd een aftakking geeft naar hun bestemming. Ter hoogte van dit punt wisselt het fietspad ook van zijde van het spoor.

Doelstellingen

De doelstelling van het EFRO-project is: mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, door de fietsers meer comfort en veiligheid te bieden. Op die manier verbetert de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto en wordt een bijdrage geleverd tot de vermindering van de CO2-uitstoot, een tweede doelstelling.

Deze 2 doelstellingen zijn ook terug te vinden in het klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad van Torhout in zitting van november 2016. Daarnaast wenst men het aantal ongevallen met fietsers te reduceren door de aanleg van een conflictvrij fietspad.

Financiering

Partner Bedrag (euro) Aandeel (%)
EFRO Vlaanderen 2014-2020 182.870,73 38
Lokaal Bestuur Torhout 170.739.66 Min. 20
Vlaams Minister openbare werken en mobiliteit 196.554,00 40

Planning

  • Opmaak dossier (goedgekeurde projectnota) : eind juni 2017
  • Goedgekeurde bouwvergunning : najaar 2018
  • Aanbestedingsdossier : begin 2019
  • Start werken tunnel Tuinstraat - Lichterveldestraat : 2019
  • Werkperiode : 2 jaar
  • Einde werken juni 2022
  • Openingsmoment: 24 juni 2022

Openingsmoment

Op 24 juni 2022 werd de nieuwe fietsinfrastructuur feestelijk geopend in aanwezigheid van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, Machteld Claerhout, afgevaardigde van het kabinet van minister Lydia Peeters, minister Hilde Crevits, burgemeester Kristof Audenaert, schepenen, alle partners van het project en de buurtbewoners en burgers van Torhout.