Cultuurraad

De Cultuurraad adviseert het Lokaal Bestuur Torhout inzake het lokale cultuurbeleid m.b.t. de culturele aangelegenheden, volgens art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen, met uitzondering van punt 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport) :

 • taal en letteren
 • wetenschapsbeleid
 • kunstenbeleid
 • cultuurbewaring en cultuurverspreiding
 • bibliotheekbeleid
 • lokale media
 • vorming- en educatiebeleid
 • vrijetijdsbeleid en toerisme

De Algemene Vergadering neemt initiatieven om de werking van de culturele sector of een segment ervan te stimuleren en/of om deze dichter bij de bevolking te brengen. De Algemene Vergadering organiseert en bundelt ook de informatiedoorstroming vanuit de verschillende deelraden naar het werkveld.

Wie?

 • Eén afgevaardigde per culturele organisatie en instelling, zowel privaat als publiek, die het Nederlandstalige culturele leven bevordert, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente.
 • Deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en die in de gemeente wonen.

Deelraden

 • Deelraad Erfgoed: roerend / onroerend en immaterieel erfgoed
 • Deelraad Podium: theater, woord, muziek en dans
 • Deelraad Kunst: beeld en multidisciplinaire kunstbeoefening
 • Deelraad Vrije Tijd en Recreatie: sociaal - culturele en recreatieve verenigingen.

De deelraad bereidt het ontwerp van advies voor (op eigen initiatief of op vraag vanuit de Algemene Vergadering) die betrekking hebben op hun sector. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter advisering.

Het Bestuur werkt als contactpunt tussen het college van burgemeester en schepenen en de Algemene Vergadering / deelraden.

Doe hier je aanvraag voor socio-culturele projectsubsidies

Samenstelling