Bekendmakingen

Overzicht bekendmakingen

 • Bekendmakingen omgevingsvergunning

  Hier vind je de bekendmakingen van een aanvraag en openbaar onderzoek, van een beslissing, en van de meldingsakte van stedenbouwkundige handelingen/exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIAO).

  Klik rechts onder de titel 'Categorie' op de juiste categorie om de bekendmakingen te zien.

 • Andere besluiten

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

 • Tijdelijke politiereglementen

 • Andere reglementen

 • Besluiten van de burgemeester

 • Protocollen in kader van corona

 • Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027

  Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen;
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;
  • een duurzame blauwe economie doen groeien en welvarende kustgemeenschappen creëren;
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

  Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

  Je kan de nota downloaden hier downloaden of ze inkijken op het stadskantoor van Torhout en bij het Team Mer in Brussel.

  Tot en met 14 september 2021 kan je jouw opmerkingen bezorgen op volgende manieren:

  • Online via een digitaal inspraakformulier.
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
   Departement Omgeving
   Team Mer, Plan-MER 0269
   Koning Albert II-laan 20 bus 8
   1000 Brussel
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel).
  • Via afgifte van de opmerking in het stadskantoor, dienst Ruimte (Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout).

  Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.