Toelage aanleg veedrinkpoel

Het stadsbestuur verleent een subsidie voor het aanleggen van een veedrinkpoel.

Onder veedrinkpoel wordt verstaan een natuurlijke of kunstmatig aangelegde vijver in een weide,
met als functie te voorzien in drinkwater voor het vee, gelegen in het landelijk gebied van de stad
Torhout. Onder landelijk gebied wordt begrepen de volgende zones op het Gewestplan: agrarisch
gebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied.