Sportvelden Wijnendale

Accommodatie

  • 1 voetbalveld
  • 1 krachtbalveld
  • kleedkamers
  • kantine

Ligging:

Hoofdingang naar parking: Wijnendalestraat tussen huisnummer 3 en 5, 8820 Torhout

Toegang voetgangers: Baarsstraat 13a, 8820 Torhout

Procedure

Het voetbalveld en krachtbalveld Wijnendale met kleedkamers en kantine kan je huren voor groepstrainingen of sportmanifestaties. Reserveren kan bij de sportdienst.

Bedrag

Afhankelijk van de gebruikerscategorie waarin de huurder wordt ondergebracht, wordt de huurprijs bepaald.

  • Categorie 1: diensten van het Lokaal Bestuur Torhout en adviesraden van Lokaal Bestuur Torhout als organisator.
  • Categorie 2: 2a. Erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit organiseren voor uitsluitend de doelgroep jeugd, personen met een beperking (voor personen met een verminderde zelfredzaamheidsgraad van zeven punten of hoger op de medisch-sociale schaal bepaald door de FOD sociale zekerheid) en verenigingen voor personen met een beperking (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard) 2b. Erkende Torhoutse verenigingen zonder jeugdwerking en erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit voor gemengde doelgroep (jeugd en volwassenen) of activiteiten gericht op volwassenen organiseren en Torhoutse scholen (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard)
  • Categorie 3: inwoners van Torhout, niet-erkende Torhoutse verenigingen, Torhoutse kinderopvanginitiatieven, koepelorganisaties waar stad Torhout lid van is en studenten die dagonderwijs volgen in Torhout (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en /of activiteiten van commerciële aard)
  • Categorie 4: niet-Torhoutse verenigingen, niet-Torhoutse scholen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar Torhout lid van is en niet-inwoners (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard
  • Categorie 5: commerciële organisaties, organisaties van private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard (het vragen van inkomgeld, inschrijvingsgeld of deelnamekosten aan zijn bezoekers) ingericht door een huurder van een van bovenstaande categorieën