Referentieadres

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

Voorwaarden

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot de hiernavermelde categorieën van personen:

1. de personen die in een mobiele woning verblijven

2. de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie-of zakenreizen buiten de gemeente

3. de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin

4. de leden van het diplomatieke en het consularie personeel en hun gezin

5. de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin

6. de personen die bij gebrek aan voldoende bestaanmiddelen geen verblijfplaats meer hebben

7. de bedreigde getuigen ten aanzien van wie de Getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend.

Procedure

Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wil nemen, dient hiervoor zijn toestemming te geven. De inschrijving op een referentieadres is beperkt tot het adres dat in de aanvraag en in de toestemming is opgegeven. In geval van adreswijziging, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW. Uit het sociaal onderzoek zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. De Raad van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen. Indien uw aanvraag goedgekeurd is, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. U meldt zich minstens een keer per kwartaal op het OCMW.

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)

Wat meebrengen

U dient de nodige attesten mee te brengen waaruit blijkt dat uw aanvraag voor een referentieadres gegrond is. Het betreft voor:

1. de personen die in een mobiele woning verblijven: eigendomsbewijs, keuringsbewijs, verzekeringsbewijs,. van de mobiele woning.

2. de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie-of zakenreizen buiten de gemeente: attest van uw onderwijsinstelling of werkgever

3. de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin: attest voor tewerkstelling en langdurig verblijf in het buitenland

4. de leden van het diplomatieke en het consularie personeel en hun gezin: attest voor tewerkstelling en langdurig verblijf in het buitenland

5. de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin: attest voor tewerkstelling en langdurig verblijf in het buitenland

6. de personen die bij gebrek aan voldoende bestaanmiddelen geen verblijfplaats meer hebben: attest van de Raad voor het OCMW

7. de bedreigde getuigen ten aanzien van wie de Getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend.