Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Regelgeving

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (B.S. 24 juni 1999)

Wat meebrengen

  • trouwboekje van de ouders
  • bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • identitietskaart van de aangever

Bij crematie

een verzoek tot crematie uitgaande van een persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien (bijvoorbeeld een familielid van de overledene) en een attest van de behandelende geneesheer dat er geen sporen zijn van een gewelddadige of verdachte dood