Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke instantie verplicht is om aan iedereen die dit vraagt, inzage te verlenen in gewenste bestuursdocumenten, er uitleg over te geven of er een afschrift van te geven.

In het Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd hiervoor een regeling uitgewerkt (hoofdstuk 3: toegang bestuursdocumenten: Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be)) die ook op de gemeenten van toepassing is.

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt, maar het is ook mogelijk dat een bestuursdocument niet of maar gedeeltelijk openbaar kan worden gemaakt. Dit zal het geval zijn als (een deel van) de informatie niet mag worden vrijgegeven om andere belangen te vrijwaren, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de openbare orde, het economische belang van de overheid, …

Procedure

Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, kan je dit op verschillende manieren aanvragen.

Meer info

Je ontvangt een schriftelijk antwoord per brief of e-mail binnen de 20 dagen. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximum 40 dagen.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse overheid.