Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke instantie verplicht is om aan iedereen die dit vraagt, inzage te verlenen in gewenste bestuursdocumenten, er uitleg over te geven of er een afschrift van te geven.

Met het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur werd er één regeling uitgewerkt, voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de gemeenten vallen hieronder.

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt, maar het is ook mogelijk dat een bestuursdocument niet of maar gedeeltelijk openbaar kan worden gemaakt. Dit zal het geval zijn als (een deel van) de informatie niet mag worden vrijgegeven om andere belangen te vrijwaren, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de openbare orde, het economische belang van de overheid, …

Procedure

Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, kan je dit op verschillende manieren aanvragen.

  • Een schriftelijke aanvraag per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout)
  • per e-mail naar info@torhout.be
  • via het webformulier

Meer info

Je ontvangt een schriftelijk antwoord per brief of e-mail binnen de 15 dagen. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximum 30 dagen.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse overheid.