Lokaal advies uitbreidingsronde Agentschap Groeien: procedure en criteria

Het lokaal bestuur kan het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) adviseren bij de toekenning van subsidies aan kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters. Dit gebeurt via onderstaande procedure en criteria.

Beoordelingsprocedure

Informeren

Van zodra het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) een nieuwe uitbreidingsronde bekendmaakt, wordt deze oproep in de gemeente verspreid:

  • aan de bestaande kinderopvanginitiatieven: via mail door het diensthoofd kinderopvang.
  • aan de brede bevolking (potentieel nieuwe organisatoren): via de website en sociale media van het lokaal bestuur.

Samen met de bekendmaking van de oproep, informeert het lokaal bestuur ook over de vooropgestelde criteria en de procedure die lokaal gehanteerd zullen worden om advies te formuleren over mogelijke aanvragen.

Aanvragen

De aanvrager dient de aanvraag in bij het Agentschap Opgroeien tegen de vermelde datum.

De aanvrager dient ook melding te doen van deze aanvraag bij het lokaal bestuur. Dit kan via mail aan kinderopvang@torhout.be tegen de vermelde datum. Deze melding wordt ingeschreven in de briefwisseling van het lokaal bestuur en de aanvrager ontvangt een ontvangstmelding.

Voorbereiding gemotiveerd advies en score

Het diensthoofd kinderopvang en de medewerker van het lokaal loket kinderopvang scoren de aanvragen op basis van de vastgelegde criteria en schrijven een gemotiveerd advies.

De aanvragers worden uitgenodigd om hun aanvraag persoonlijk toe te lichten.

Terugkoppeling naar het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

De voorzitter van het LOK agendeert het voorgestelde advies op het LOK en roept hiertoe indien nodig een bijkomende algemene vergadering van het LOK samen.

Tijdens het LOK worden de aanvragen en de voorgestelde score en het gemotiveerd advies toegelicht door het diensthoofd kinderopvang of zijn/haar vervanger. Het LOK kan opmerkingen formuleren in een niet bindend advies.

De aanvrager dient de vergadering te verlaten bij de bespreking van de eigen aanvraag.

Beslissing

Het voorgestelde advies en de score worden samen met het niet bindend advies van het LOK geagendeerd op het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS keurt het advies en de bijhorende score al of niet goed en maakt hun beslissing over aan het diensthoofd kinderopvang.

Advies aan het Agentschap Opgroeien

Het diensthoofd kinderopvang bezorgt de beslissing van het CBS aan het Agentschap Opgroeien tegen de vermelde datum.

Terugkoppeling naar de aanvrager

De aanvrager wordt door het diensthoofd kinderopvang via mail op de hoogte gebracht van de score en het advies. Dit gebeurt op het moment dat het lokaal bestuur het advies aan het Agentschap Opgroeien bezorgt.

Beoordelingscriteria

Criterium 1: de betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur

Per onderdeel kan je hetzij 0 punten, hetzij de volledige puntentoekenning verdienen - nieuwe organisatoren kunnen dit aantonen via een engagementsverklaring - maximum 4 punten.

1. De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan de vergaderingen van het LOK. (1 punt)

Deelnemen = aanwezigheid op minstens de helft van de vergaderingen en verontschuldiging bij afwezigheid

2. De organisator neemt deel of engageert zich om deel te nemen aan de vormings- en netwerkmomenten georganiseerd door het LOK. (1 punt)

Deelnemen = aanwezigheid op minstens de helft van de momenten door minstens 1 medewerker van het opvanginitiatief

3. De organisator werkt mee of engageert zich om mee te werken aan het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK). (2 punten)

Meewerken = maandelijks op vraag van het LLK de beschikbare vrije plaatsen updaten op de Kinderopvangwijzer en doorgeven aan de medewerker van het LLK dat dit is gebeurd

Criterium 2: het opvanginitiatief heeft een extra aanbod naar ouders toe

Per onderdeel kan je hetzij 0 punten, hetzij de volledige puntentoekenning verdienen - aan te tonen via huishoudelijk reglement (nieuwe organisatoren kunnen dit aantonen via een engagementsverklaring) - maximum 3 punten.

1. De opvanglocatie is 's morgens minstens open vanaf 6.30 uur. (1 punt)

2. De opvanglocatie is meer dan 230 dagen per jaar open. (1 punt)

3. De opvanglocatie is meer dan 240 dagen per jaar open. (1 punt)

Criterium 3: De opvanglocatie biedt een stimulerende omgeving

Per onderdeel kan je hetzij 0 punten, hetzij de volledige puntentoekenning verdienen - aan te tonen via voorbeelden, foto's,… (nieuwe organisatoren kunnen dit aantonen via een engagementsverklaring) - maximum 2 punten.

1. De opvanglocatie laat toe dat kinderen kunnen exploreren in een buitenruimte.

  • De opvanglocatie beschikt hiertoe over een terras, afgesloten van de straat. (0,5 punt)
  • De opvanglocatie beschikt hiertoe over een tuin, afgesloten van de straat. (0,5 punt)

2. De opvanglocatie zorgt voor een taalstimulerende omgeving en werkt hiertoe samen of is van plan om samen te werken met de bibliotheek door het gebruik van een bib-box of met een soortgelijk initiatief of de opvanglocatie kan aantonen dat er een rijk aanbod aan boekjes is. (1 punt)

Totaal te behalen punten: 9

Voor het advies aan het Agentschap Opgroeien wordt de totaalscore omgerekend naar een maximum van 8 punten.