Interne preventiedienst (IDPBW)

IDPBW of Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

De Dienst Preventie en Bescherming op het Werk doet meer dan het voorkomen van werkongevallen en beroepsziekten. Bovenaan onze agenda staat ‘welzijn’, in de ruime betekenis van het woord. De medewerkers van het Lokaal Bestuur Torhout zijn het menselijk kapitaal waaruit alle creativiteit, alle activiteiten en het enthousiasme ontspruit. Garanderen dat die medewerkers kunnen werken in een veilige, gezonde en aangename werkomgeving is onze zorg.

Taken van de Preventiedienst

  • Wetteksten omzetten in praktijkgerichte richtlijnen, adviezen verstrekken op basis van risicoanalyses, rondgangen met de arbeidsgeneesheer en de milieucoördinator, adviezen bij de inrichting van gebouwen en werkplaatsen, ergonomie… Het is maar een greep uit de taken waar de medewerkers bij de preventiedienst mee bezig zijn.
  • Noodprocedures en veiligheidsvoorschriften uitstippelen, arbeidsongevallen en (bijna-)incidenten onderzoeken, zorgen voor zelfredzaamheid van de collega’s door opleidingen kleine blusmiddelen en EHBO aan te bieden, evacuatieleiders opleiden… We hopen dat het nooit misgaat maar we willen wel zo goed mogelijk voorbereid zijn!

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Ook de periodieke oproepen voor medische controle en de organisatie van de jaarlijkse griepvaccinatie worden vanuit de preventiedienst mee gecoördineerd. Het medische luik wordt verzorgd door de externe dienst PBW, die een arts heeft toegewezen aan ons lokaal bestuur.

Het psychosociaal aspect vraagt natuurlijk ook aandacht. Onder deze noemer vallen stress op het werk, conflicten op de werkvloer, grensoverschrijdend gedrag, … kortom alles wat een goede werksfeer in de weg staat. Voor deze aspecten doen we een beroep op de preventieadviseur van de externe dienst PBW. Ter ondersteuning zijn er binnen het lokaal bestuur 3 vertrouwenspersonen aangeduid.

Werking van de dienst

De interne dienst volgt de praktijk op vanuit de cluster Facility en de preventieadviseur is het aanspreekpunt voor de diensten en voor individuele werknemers.

In het teamoverleg wordt de dagelijkse werking per dienst besproken. Het HOC/BOC (overkoepelend) is het officiële overlegorgaan, waar vier keer per jaar verslag wordt uitgebracht.

Arbeidsveiligheid en welzijn zijn een verantwoordelijkheid van iedereen. Als we ons allemaal houden aan de afspraken over verantwoorde werkmethoden, is de kans dat er wat misgaat veel kleiner. Voorkomen is beter dan genezen!