Inschrijven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum

Het opnamebeleid houdt rekening met de woonplaats (domicilie), de leeftijd en de zorgafhankelijkheid. De doelstelling is een antwoord bieden op de zorgvraag van zorgafhankelijke ouderen.

Voorwaarden

Je kan zich enkel inschrijven op de wachtlijst als je voldoet aan volgende 3 criteria:

 1. domicilie:

Inwoner Torhout:

- Je bent 1 jaar aaneensluitend voor je aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst gedomicilieerd in Torhout (met onderstandsdomicilie Torhout)

OF

- Je hebt 10 jaar in Torhout gewoond tussen de leeftijd van 25 en 75 jaar (met onderstandsdomicilie Torhout)

Niet-inwoner van Torhout:

- een (schoon)kind hebben dat inwoner is van Torhout met onderstandsdomicilie Torhout

 - als je geen kinderen hebt, een broer of zus hebben die inwoner is van Torhout met onderstandsdomicilie Torhout

- een kind of schoonzoon of -dochter hebben dat als personeelslid verbonden is aan lokaal bestuur Torhout, als statutair of met een contract van onbepaalde duur

 2. leeftijd:

Op het moment van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

3. zorgafhankelijkheid:

U dient minimum zorgcategorie A te hebben op de Katz-schaal (dit is een meetinstrument om de evolutie van zorgafhankelijkheid vast te leggen) alvorens u kunt ingeschreven worden.

Dit wil in principe zeggen dat u dagelijks gedeeltelijke hulp nodig hebt voor het wassen en/of kleden zowel boven als onder de gordel of indien fysisch onafhankelijk, gedesoriënteerd bent in tijd en ruimte alvorens er kan worden over gegaan tot inschrijving op de wachtlijst.

Om uw zorgcategorie te bewijzen vragen wij volgende documenten mee te brengen:

    1. Een recente Katz-schaal van maximaal 1 maand oud. Gelieve de Katz-schaal te laten invullen door uw huisarts of thuisverpleegkundige.
    2. Uw toekenning zorgverzekering (+ de goedkeuring om uw ‘BEL-foto’ op te vragen = evaluatieschaal waardoor u de zorgverzekering ontvangt). Indien het toekenningsdocument niet meer in uw bezit is, kan u dit opvragen bij uw mutualiteit.

Procedure

Indien u voldoet aan de 3 vereiste criteria (domicilie, leeftijd en zorgafhankelijkheid) maakt u een afspraak bij de sociale dienst en brengt u alle gevraagde documenten mee:

Aartrijkestraat 11/A - 8820 Torhout
Telefoonnummer: 050 22 12 22
Email: lies.simpelaere@torhout.be

Indien u niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, kunt u niet ingeschreven worden op de wachtlijst van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus.

Indien blijkt dat u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden maakt u een keuze volgens uw zorgafhankelijkheid en zorgvraag: 

  • Inschrijving preventieve wachtlijst:

Op deze wachtlijst worden kandidaat-bewoners ingeschreven met een preventieve zorgvraag, d.w.z. zorgafhankelijke ouderen die nu nog geen interesse hebben in opnamemogelijkheid.

> Deze aanvraag wordt bij voorkeur door de kandidaat-bewoner zelf gedaan, maar kan desgevallend ook gebeuren door het dichtste familielid / contactpersoon.

  • Inschrijving actieve wachtlijst:

Op deze wachtlijst worden kandidaat-bewoners ingeschreven met een acute zorgvraag, d.w.z. zorgafhankelijke ouderen die een opnamemogelijkheid op korte termijn zouden meenemen. Om zich op deze lijst te kunnen inschrijven dient men zwaar zorgafhankelijk te zijn (zorgcategorie B, C of D). Ouderen met lichte zorgafhankelijkheid kunnen dus niet ingeschreven worden op deze wachtlijst.

De aanvraag voor deze wachtlijst wordt gedaan door de oudere zelf, dit kan niet door zijn familielid/contactpersoon gebeuren.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • klever mutualiteit
  • ingevuld inschrijvingsdocument of transfertdocument
  • attest zorgverzekering