Bekendmakingen omgevingsvergunningen

We onderscheiden 3 soorten bekendmakingen:

  • Bekendmaking van een aanvraag en openbaar onderzoek
    Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunt u de plannen inkijken bij de dienst omgeving en kunt u eventuele bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in het stadskantoor of via www.omgevingsloket.be.
  • Bekendmaking van een beslissing
    De beslissingen betreffende omgevingsvergunningen worden hier bekendgemaakt. Bij de dienst omgeving kunt u de besluiten integraal inzien. Tegen beslissingen van de gemeente kan beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie.
  • Bekendmaking van de meldingsakte van stedenbouwkundige handelingen/exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIAO)
    De aktenames van meldingen worden bekendgemaakt via de website. Tegen deze aktenames bestaat een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Klik hier voor de bekendmakingen omgevingsvergunning