Zonaal GAS-reglement

Vanaf 1 juli 2021 is in elke gemeente van de politiezone KOUTER éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In Gistel, Ichtegem en Jabbeke gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement; voor Oudenburg en Torhout is de invoering van GAS helemaal nieuw. 

1. Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het gaat eigenlijk om afspraken die we maken om het in uw buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Veel storende vormen van kleine overlast werden in de praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank. 

2. Wat zijn de sancties? 

Er zijn 4 soorten sancties: 

 • een administratieve geldboete (max. 350 euro)
 • een gemeenschapsdienst (max. 30 uur)
 • een bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen; 
 • een schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

3. Op wie is GAS van toepassing?

Gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen, ...) die een inbreuk plegen op het GAS-reglement. GAS is niet van toepassing op minderjarige overtreders. 

4. Voor wat kan je een GAS sanctie krijgen?

De administratieve sancties zijn van toepassing op: 

 • Sluikstorten en zwerfvuil
 • Het niet sneeuw- en ijsvrij maken van het aangrenzend openbaar domein 
 • Reinheid van het openbaar domein: het niet reinigen na bevuilen
 • Wildplassen & ontlasten 
 • Het niet onderhouden van bomen en beplantingen palend aan de openbare weg
 • Loslopende dieren 
 • De plicht om te voorkomen dat dieren ontsnappen 
 • Het niet opruimen van hondenpoep en uitwerpselen van dieren
 • Lawaaihinder door dieren 
 • Lawaaihinder in het algemeen, volgende zaken worden NIET gezien als lawaaihinder:
  • Elk moment van de dag 
   • Geluid van landbouwwerktuigen bij landbouwactiviteiten
   • Werken aan de openbare weg en nutsvoorzieningen (mits toelating)
   • Werken bij hoogdringendheid ter bescherming van personen of voorkomen van rampen
   • Geluid afkomstig van vergunde manifestatie of evenement (mits naleving voorwaarden)
   • Vuurwerk, voetzoekers (mits toelating) 
  • Tussen 7:00 - 22:00 
   • Geluid van spelende kinderen 
   • Werken aan private eigendommen (o.a. gras maaien)
   • Vogelschriktoestellen (mits opgesteld op minimum 200 m van bewoond gebouw)
 • Inname van het openbaar domein zonder vergunning (containers, reclameborden)
 • Onvergund flyeren en aanplakking 
 • Het langdurig parkeren 
  • Defecte voertuigen en aanhangwagens langer dan 24 uur op de openbare weg laten staan
  • Voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton langer dan 8 uur binnen de bebouwde kom parkeren 
  • Reclamevoertuigen langer dan 3 uur laten parkeren 
 • Overtreden van een plaatsverbod 

5. Wie stelt de overtredingen vast? 

De overtredingen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid. 

De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Als u dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat, wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering. 

6. Wie bepaalt de boete? 

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dit is een gemeentelijk ambtenaar die onafhankelijk kan oordelen aan de hand van het opgesteld verslag welke sanctie volgt en hoe hoog de boete eventueel is. 

7. Hoeveel bedraagt de boete? 

Verkeersovertreders die zich schuldig maken aan lang parkeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro of 116 euro. 

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan. 

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen. 

8. Hoe verloopt de procedure? 

Vaststelling: de politieagent stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter / bevoegd ambtenaar stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag). 

De sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van maximaal twee maanden op de hoogte gebracht van de overtreding. 

Kennisgeving:

De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van het PV/BV. Het gaat hier enkel om een kennisgeving, op dit moment kan de sanctie nog niet vereffend worden. Opgelet! Bij overtredingen op stilstaan en parkeren wordt de geldboete wel meteen opgestuurd met de gewone brief. 

Verweer:

Als je je GAS-boete wil aanvechten, kan je een verweer indienen. Afhankelijk van het boetebedrag, kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren. Een telefonisch verweer is niet mogelijk. 

 • GAS-boete van 70 euro of minder = schriftelijk verweer. Je stuurt je verweerschrift binnen de 15 dagen per aangetekende zending naar het Lokaal Bestuur Torhout - Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
 • GAS-boete van meer dan 70 euro = schriftelijk of mondeling verweer. Als je je verweer niet schriftelijk wil indienen, kan je op jouw verzoek worden gehoord. In dat geval kan je op afspraak je verweer mondeling toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, al dan niet met bijstand van een advocaat. De contactgegevens vind je op de brief met je GAS-boete. 

Als je akkoord gaat met de overtreding of je beschikt niet over geldige verweermiddelen, hoef je verder niets te doen. 

Beslissing:

Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer, bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS-boete wordt opgelegd. De beslissing met de sanctie wordt aangetekend toegestuurd. 

Vereffening van de sanctie:

Samen met de beslissing ontvangt de overtreder het overschrijvingsformulier waarmee de sanctie dient vereffend te worden. Na ontvangst van de beslissing krijgt de overtreder twee maanden de tijd om de sanctie te betalen. 

Beroep: 

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is (binnen de maand) hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Dit kan door een verzoekschrift neer te leggen bij de Politierechtbank (Kazernevest 3 te Brugge); 

9. Bemiddeling als alternatieve maatregel

De bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de geldboete. De bemiddelaar nodigt de overtreder en de benadeelde uit om samen rond de tafel te zitten. Tijdens het bemiddelingsgesprek luistert de bemiddelaar naar beide verhalen en wordt er samen gezocht naar een oplossing om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen.

Voor wie een alternatieve maatregel kan worden voorzien, wordt door de sanctionerend ambtenaar bepaald op basis van het dossier.