Visienota voor het regionaal mobiliteitsplan

De vervoersregio Midwest, waar Torhout deel van uitmaakt, is bezig met het opmaken van een regionaal mobiliteitsplan voor de 17 betrokken steden en gemeenten. De visienota voor dit regionaal mobiliteitsplan werd ter kennisgeving aangeboden op de gemeenteraad van 28 november.

De vervoerregio Midwest is een regionaal mobiliteitsplan aan het opmaken. Dit mobiliteitsplan zal een kader geven aan het gewenste mobiliteitsbeleid voor de vervoerregio. Het plan wordt opgebouwd uit vier fasen: 

  • Fase 1: inventarisatie en onderzoek;
  • Fase 2: opbouw strategische visie en operationele doelstellingen;
  • Fase 3: actieplan;
  • Fase 4: evaluatie en monitoring.

Met de goedkeuring van de oriëntatienota in het voorjaar van 2020 werd de eerste fase afgerond.

Sindsdien werd een intensief proces doorlopen waarbij de vervoerregio met input van stakeholders en burgers een visie op de mobiliteit van de toekomst uitwerkte. Dit toekomstscenario omschrijft hoe de vervoerregio kijkt naar de mobiliteit in de regio in 2030, met een doorkijk tot 2050. Het resultaat van dit proces is de voorliggende visienota.

De visienota doet geen uitspraak over budgetten en verantwoordelijkheden, maar omschrijft louter het toekomstbeeld dat de steden, gemeenten, provincie en Vlaamse actoren uit de vervoerregio nastreven. De afgewerkte visienota zal ter goedkeuring voorgelegd worden in de vervoerregioraad van december 2022 of januari 2023. Bijgevolg werd aan de verschillende colleges van burgemeester en schepenen gevraagd om eventuele opmerkingen door te geven zodat deze kunnen worden meegenomen bij de goedkeuring. Na een voorlopige validatie werd de visienota toegelicht aan de gemeenteraadsleden op 11 oktober 2022 en ter kennisname voorgelegd in de gemeenteraad van 28 november.

De visienota zal de basis vormen voor het uitwerken van het actieplan. In de derde fase van het regionaal mobiliteitsplan zal de visie omgezet worden in regionale acties.

Eenmaal het actieplan voorlopig wordt vastgesteld in de vervoerregioraad, zal het regionaal mobiliteitsplan ook een MER-procedure ondergaan (inclusief een openbaar onderzoek) en is een goedkeuring door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken voorzien.

Gepubliceerd op dinsdag 29 november 2022 8.53 u.