Torhout, een financieel gezonde stad, ondanks de moeilijke economische toestand

Op de gemeenteraad van 19 december werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. Torhout is en blijft een financieel gezonde stad.

Door de hoge inflatie sinds eind 2021 en de toegenomen onzekerheid door het conflict in Oekraïne moest het meerjarenplan drastisch herzien worden. Voornamelijk de stijging van de lonen en de energieprijzen zorgen ervoor dat de financiële ruimte beperkt is. Het bestaande meerjarenplan werd dus zowel op vlak van investeringen, exploitatie als personeelsuitgaven grondig herzien.

Investeringsuitgaven

Daar waar vorig jaar nog 39,8 miljoen euro aan investeringen voorzien waren voor de periode 2022-2025 is dit nu herleid tot 26 miljoen euro. Omdat het zwaartepunt van de investeringen deze legislatuur in 2020 en 2021 lag, betekent dit nog steeds een totale investeringsuitgave van 44,3 miljoen euro in het huidig meerjarenplan. Een pak hoger dan de 18,8 miljoen euro uitgevoerde investeringen in het meerjarenplan 2014-2019. Bij de keuze welke investeringsprojecten al dan niet nog uit te voeren, werd voornamelijk uitgegaan van investeringen waar partners ook middelen bijdragen of waar subsidies aan verbonden zijn. Daarnaast werd ook verder de kaart getrokken van energiezuinige en duurzame investeringen met een korte terugverdientijd.

Stadskernvernieuwing

Het zwaartepunt van de investeringsuitgaven lag in 2021 en 2022. In 2022 startten we in de Zuidstraat en op het marktplein met de aanleg van de natuursteen. De archeologen onderzochten op het marktplein en op specifieke locaties naar aanwijzingen over de historiek van Torhout. Middeleeuwse elementen werden bovengehaald en geïnventariseerd. Als compensatie voor het parkeren op de Markt werd werk gemaakt van de nieuwe centrumparking in de Hofstraat met extra parkeergelegenheid. Vandaag kunnen we bevestigen dat eind 2022 de werken volgens planning opgeleverd worden en er terug verkeer over de Markt zal rijden.

Waterbeheersing

Verder blijft het lokaal bestuur sterk inzetten op waterbeheersing. Het bufferbekken 't Hoge Water werd afgewerkt in mei 2022.

In de Parkstraat zijn de rioleringswerken afgewerkt. Naast de recent vernieuwde wegen en riolering wordt ook de aanleg van een captatiebekken voorzien in een komend project in de Landstraat. Deze zorgt voor wateropslag in de strijd tegen de zomerdroogte.

Vergroening en ontharding

Naast waterbeheersing zet het lokaal bestuur ook in op vergroening en ontharding. Zo werden verschillende kruispunten, zoals het kruispunt van de Makeveldstraat met de Berkenstraat, het kruispunt van de Olmenstraat met de Pastoriestraat en het kruispunt van de Wijnendalestraat met de Karperstraat, heraangelegd in functie van de verkeersveiligheid. Ook de voorbereidingen voor de heraanleg van het Don Boscoplein en de aanleg van de verborgen stadstuinen, namelijk park de Brouckere en site 's Gravenwinkel, werden opgestart.

Verkeersveiligheid en bescherming zwakke weggebruiker

Ook de bescherming van de zwakke weggebruiker blijft een prioriteit. In 2020 werd gestart met het eerste deel van de fietstunnel voor Spoor 3 (de fietssnelweg tussen Lichtervelde en Torhout). Dit jaar werd de fietstunnel voor Spoor 3 onder de spoorinfrastructuur in gebruik genomen. De fietsbrug over de Tinnenburgstraat werd recent afgewerkt.

Het fietspad in de Rozeveldstraat, het verlengde van het fietspad vanuit Veldegem, is opgeleverd.

Ook de heraanleg van het fietspad in de Kortemarkstraat is ondertussen opgestart met een deel nutswerken en de voorbereidingen van grachten en fietspad.

Duurzaamheid

Met het meerjarenplan 2020-2025 heeft het Lokaal Bestuur Torhout resoluut de kaart getrokken van duurzame investeringen. Met de reeds uitgevoerde investeringen zijn we erin geslaagd om ons energieverbruik al met 18% te doen dalen ten opzichte van 2019. Een meevaller bij de huidige zeer hoge elektriciteits- en gasprijzen. Met de aanpassing van het meerjarenplan hebben we de voorziene investeringen opnieuw geprioriteerd. De maatregelen met een kortere terugverdientijd worden eerst uitgevoerd. Daarnaast maakt het lokaal bestuur onmiddellijk gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals energiedelen en het opzetten van een energiegemeenschap. Het lokaal bestuur wil naast energiebesparende maatregelen ook inzetten op het opwekken van groene stroom door middel van zonnepanelen om zo de algemene energiefactuur dragelijk te houden.

Exploitatie

Op het vlak van exploitatie dienden vooral de budgetten voor energie verhoogd te worden. Daarnaast zorgden de opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex voor een verhoging van de personeelsuitgaven. Ook de toelages voor politie en brandweer dienden hierdoor verhoogd te worden. Tegenover deze meer uitgaven staat het verhogen van de opbrengsten door een aantal tarieven te verhogen of te indexeren, zodat waar mogelijk (een deel van de) kostenstijgingen kunnen doorgerekend worden. Op vlak van personeel wordt gestreefd naar een verantwoord vervangingsbeleid bij pensioneringen. Dit in combinatie met een aangepaste organisatie, het bijstellen van ambities en interne taakafspraken en -verschuivingen.

Gezonde financiën

Doordat de schuldgraad de afgelopen jaren werd afgebouwd kon er eind 2021- begin 2022 voor 20 miljoen euro leningen opgenomen worden aan een voordelige rentevoet van 1,08%. Op die manier is een groot deel van de financieringsbehoefte van het bijgestuurde meerjarenplan vastgelegd. Er is nog 2,5 miljoen euro aan bijkomende leningen voorzien. De schuldgraad, zijnde de verhouding van de lange termijnschuld tot de totale opbrengsten, komt zo op 0,56 eind 2025. Door het niet-uitvoeren van een aantal investeringsprojecten wordt ook de financieringsbehoefte verlaagd.

Gepubliceerd op dinsdag 20 december 2022 8.36 u.