Stand van zaken Ventilusproject

De Vlaamse Regering keurde op 20 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. Met dat project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst.

Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar verbruikers. Van de kust tot Avelgem zijn daarom aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet. Als één van de vijfentwintig betrokken West-Vlaamse gemeenten geven we graag een stand van zaken van het project.

Dubbelcheck van technologiekeuze door experten

Het planteam heeft aan de hand van vijf criteria een groep met zes onafhankelijke experten samengesteld die een dubbelcheck van de technologiekeuze zal uitvoeren. Op basis van de input van de experten stelt het planteam een dubbelchecknota op. De nota wordt toegelicht en besproken met de stakeholdersgroep.
 
Het planteam streeft naar een representatieve stakeholdergroep die niet te groot is om werkbaar te blijven. Vertegenwoordigers van lokale besturen, omwonenden, middenveld en Elia worden uitgenodigd. Het is belangrijk dat zij zich engageren om kennis te vergaren en te delen met een open geest. Dit is nodig om tot een gedeeld begrip van de feiten te komen. Een mogelijkheid om conclusies toe te lichten aan bredere groepen die worden vertegenwoordigd in de stakeholdergroep, wordt voorzien.

Meer informatie over de experten en samenstelling van de stakeholdergroep

Klankbordgroep gezondheid samengesteld


Er is bezorgdheid over de effecten van hoogspanning op de gezondheid. Het planteam heeft daarom een klankbordgroep over dit thema opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 8 onafhankelijke specialisten die samen een multidisciplinaire groep vormen. Zij stellen een overzicht op van alle wetenschappelijke kennis over gezondheid en hoogspanning. De klankbordgroep beoordeelt de verwerking van de inspraakreacties. Die experten adviseren het planteam ook over de beoordeling van het plan-MER en de inpassing van milderende maatregelen die daaruit voortkomen. 

Meer informatie over de rol en samenstelling van de klankbordgroep

Voortgang onderzoek naar impact hoogspanning op landbouw

Het ILVO voert momenteel onderzoek uit om een vollediger beeld te krijgen op de relatie tussen de hoogspanning en landbouwbedrijven. Via een literatuurstudie wordt een overzicht opgesteld van bestaande wetenschappelijke kennis over de effecten op plantaardige productie en bodem, precisielandbouw en dierlijke productie en fauna. Daarnaast brengt het ILVO via diepte-interviews aandachtspunten en problemen in kaart van landbouwers die bestaande hoogspanningslijnen of -kabels op hun bedrijf hebben. Volgens de huidige planning zal de studie tegen eind juni 2020 worden afgerond.

Actualisering van studie over vogels en hoogspanning

Voor vogels zijn hoogspanningslijnen niet altijd goed zichtbaar. Elia werkt samen met Natuurpunt en Natagora om het aantal vogels dat tegen elektriciteitsdraden vliegt, te doen dalen. Samen met die verenigingen brengt Elia de aanvaringsrisico’s in kaart. Een studie van 2012 werd geactualiseerd met alle beschikbare gegevens tot en met 2019. Recente evoluties in de belangrijke vogelleefgebieden, zeker in de kuststrook, zijn meegenomen en hun omvang is preciezer uitgewerkt. De resultaten van deze studie, die betrekking hebben op Ventilus, worden opgenomen in de plan-MER.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 9.59 u.