Buitenschoolse kinderopvang

Het Lokaal Bestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang in Don Bosco en Sint-Henricus.

 • IBO Jabedabedoe (Don Bosco) is open voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.30 uur. Deze opvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Voor- en naschools wordt bijkomend gemelde opvang georganiseerd in de Revinzeschool.
 • Skoebidoe (Sint-Henricus) is open voor en na de schooluren en op schoolvrije dagen van 7.00 uur tot 18.30 uur. Deze opvang is gemeld bij Kind en Gezin.

Jabedabedoe/Skoebidoe voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en biedt pedagogisch verantwoorde en kwalitatieve opvang in een veilige en kindvriendelijke context.

Voor buitenschoolse kinderopvang in de andere Torhoutse wijken kan je terecht op www.kinderopvangwijzer.be/torhout.

Voorwaarden

 • Jabedabedoe/Skoebidoe richt zich op kinderen van de basisschool (2,5 tot 12 jaar) die school lopen in of wonen in Torhout.
 • Wanneer de vraag de beschikbare capaciteit tijdens de schoolvakanties overschrijdt, worden voorrangsregels toegepast. Conform de regelgeving wordt ernaar gestreefd om maximaal opvang voor kinderen jonger dan zes jaar te voorzien.
 • Achtereenvolgens worden volgende voorrangsregels gehanteerd voor kinderen van ouders die werken of een opleiding volgen:
  • kinderen die recht hebben op sociaal tarief
  • kinderen van personeelsleden van de kinderopvang die op dat moment moeten werken
  • kleuters die wonen in of school lopen in Torhout
  • lagere schoolkinderen wiens broer of zus reeds een plaats kreeg

Procedure

Registratie (opmaak kinddossier)

Voor de eerste opvangdag wordt er, samen met een begeleidster, een kinddossier ingevuld en een rondleiding gegeven. Gelieve hiervoor, bij voorkeur per email, contact op te nemen met onze dienst (kinderopvang@torhout.be).

Inschrijving

Omwille van veiligheidsredenen, maar ook om kwaliteitsvolle opvang te organiseren, zijn de plaatsen in Jabedabedoe/Skoebidoe beperkt en wordt er gewerkt met inschrijvingen. Inschrijvingen kunnen schriftelijk via een inschrijvingsstrookje of via mail doorgegeven worden (Jabedabedoe: begeleidingjabedabedoe@torhout.be, Skoebidoe: skoebidoe@torhout.be).

 • Schooldagen en schoolvrije dagen

Hiervoor kan er wekelijks worden ingeschreven vanaf maandagochtend om 7.00 uur voor de week daarop.

 • Vakanties

Hiervoor kan er worden ingeschreven vanaf specifieke data. Kinderen die school lopen in Don Bosco en Sint-Henricus ontvangen via de school voor elke schoolvakantie een vakantiefolder waarin de inschrijvingsdatum vermeld staat.

 • Flexibele opvang

Er is mogelijkheid tot flexibele opvang (voorschools vanaf 6.30 uur en naschools tot 19.00 uur) mits aanvraag op voorhand. Er dient een aanvraagformulier flexibele kinderopvang en een attest van de werkgever of het opleidingscentrum bezorgd te worden.

Bedrag

 • Voor- en naschools: € 1 per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag:
  • Ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur.
  • Ofwel hanteren we de tarieven zoals bij de schoolvrije dagen en vakanties. Hiervoor wordt telkens het voordeligste tarief berekend.
 • Vakantie en schoolvrije dagen:
  • Bij verblijf van 3 uren of minder: € 4,75
  • Bij verblijf van 3 tot 6 uren: € 7,10
  • Bij verblijf van meer dan 6 uren: € 14
 • Vermindering van 25% op de totale ouderbijdrage wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden, cumuleerbaar met het sociaal tarief.
 • Er kan sociaal tarief worden aangevraagd bij het Sociaal Huis of CAW Torhout (75% korting). Gelieve hiervoor een kopie van het sociaal pasje binnen te brengen bij onze dienst.
 • Op schooldagen is het mogelijk om een vieruurtje aan te kopen in Jabedabedoe/Skoebidoe, dit kost € 0,70. Kinderen mogen ook een eigen vieruurtje meebrengen. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen zijn een tien- en vieruurtje inbegrepen.
 • Op woensdagmiddag en tijdens schoolvrije dagen en vakanties kunnen de kinderen verse soep drinken, de kostprijs hiervoor is € 0,75.

Wat meebrengen

 • Op schooldagen kunnen kinderen een eigen vieruurtje meebrengen of mits betaling kiezen voor een vieruurtje van de opvang. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen zijn een tien- en vieruurtje inbegrepen.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien in Jabedabedoe/Skoebidoe. Op woensdagmiddag en tijdens vakanties en schoolvrije dagen brengen kinderen een eigen lunchpakket mee.
 • Er is mogelijkheid om verse soep aan te kopen.