Huur van een ingehuurde woning bij een woonmaatschappij

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) van Torhout huurt woningen (en appartementen) op de private huurmarkt die ze vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuurt aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners.

Huren via het sociaal verhuurkantoor biedt een aantal voordelen:

 • de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen;
 • je krijgt een correct huurcontract;
 • je krijgt begeleiding in verband met je rechten en plichten;
 • je krijgt hulp bij het zoeken naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs;
 • de huurprijs ligt doorgaans lager dan deze op de gewone huurmarkt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het SVK moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet ouder zijn dan 18 jaar.
 • U moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde: uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: op het ogenblik van de inschrijving mag u geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland bezitten.
 • U moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid. Voor deze beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. Het SVK kan u hierin verder wegwijs maken.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Procedure

Inschrijven

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich inschrijven bij het sociaal verhuurkantoor. Het is gelegen in de 's Gravenwinkelstraat 3, 8820 Torhout. Neem vooraf best telefonisch contact op via 050/22.12.33

Wachtlijst

Als u ingeschreven bent, komt u op een wachtlijst terecht. Bij het sociaal verhuurkantoor krijgt diegene die de woning het meest nodig heeft, voorrang.

Toewijzingsregels

Op het ogenblik dat een woning vrijkomt, raadpleegt het sociaal verhuurkantoor de wachtlijst. De inschrijvingsdatum speelt alleen maar mee als twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben. Dan krijgt diegene die het langst is ingeschreven voorrang. Wanneer die de woning wenst, wordt een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

 • Alleen de kandidaat-huurders waarvan de grootte van de woning overeenkomt met de gezinssamenstelling worden uitgenodigd.
 • Daarnaast wordt gewerkt met een puntensysteem.
 • De meeste punten worden aan het inkomen en de "herhuisvestingsnood" toegekend.
 • Verder wordt er nog rekening worden gehouden met het aantal kinderen, de band met de gemeente en de tijd dat iemand op de wachtlijst staat.

Bedrag

Huurprijs

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurovereenkomst voor 9 jaar af met de woonmaatschappij. U betaalt aan de maatschappij een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een woonmaatschappij onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan de woonmaatschappij dezelfde huurprijs, als de maatschappij aan de eigenaar betaalt. De woonmaatschappij helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen

Als u langs gaat bij een woonmaatschappij, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Lees meer informatie over deze documenten