Motie over sluiting stationsloket Torhout

Deze motie van de gemeenteraad van de stad Torhout werd goedgekeurd met unanimiteit op 22 februari 2021.

Aan de Federale Overheid

Aan de NMBS

De gemeenteraad van Torhout vernam op 1 februari 2021 via de media de plannen van de NMBS om de stationsloketten te sluiten in 44 van de 135 treinstations waar vandaag nog loketten zijn. Ook in het station van Torhout zouden de loketten vanaf eind dit jaar gesloten worden. Er zou een overgangsperiode gepland zijn die loopt van 1 maart tot eind 2021. In die periode zouden deze 44 loketten twee of drie dagen per week openblijven. Vanaf maart 2021 zouden stewards aanwezig zijn om de reizigers te informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat.

De opening van de stationsloketten wordt al 6 jaar gestaag afgebouwd. Vanaf 1 juli 2015 werd beslist om de loketten van het station van Torhout nog slechts in de voormiddag te openen. Vanaf 5 augustus 2019 sloot de NMBS de loketten op zondag. Ze beloofde hierbij, in reactie op het protest van de treinreizigers en van de lokale besturen, dat dit geen opstap zou worden naar een volledige sluiting van de loketten. Men was formeel “een sluiting van de loketten wordt het in geen geval” (FOCUS-WTV, 11 juni 2019). Wat nu staat te gebeuren, is dus woordbreuk.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/loketten-minder-open-west-vlaamse-stations

Het station van Torhout telt op weekdagen meer dan 1757 opstappers per dag (cijfers 2018). Voornamelijk betreft het hier een studentenspits van leerlingen/studenten die scholier zijn op de Torhoutse schoolcampussen. Het station vormt als mobiliteitsknooppunt een belangrijke ontmoetingsplek voor reizigers. Naast de grote groep studenten is er ook de groep woon-werkverkeer. Samen met het stadbestuur werd er in 2013 een masterplan voor de site ontworpen voor een vlotte mobiliteit trein en busvervoer. De middelen waren toen nog niet voorhanden, maar het project was voor alle partijen wel een zekerheid. Op de dag van vandaag moeten we ons wellicht als stad bedrogen voelen, over de toen gemaakte afspraken.

De gemeenteraad betreurt dat de NMBS op geen enkel moment overleg voerde met het stadsbestuur, de beslissing niet vooraf communiceerde aan de stad en niet samen met het stadsbestuur naar een oplossing trachtte te zoeken.

Zoals al eerder gesteld doet deze beslissing van de NMBS opnieuw afbreuk aan het reizigerscomfort. De reiziger dient als klant centraal te staan om het treinverkeer als belangrijke openbare vervoersvorm verder te stimuleren. Net nu het openbaar vervoer als oplossing voor de verkeersdrukte en duurzaam vervoer aan belang wint, zou de NMBS er goed aan doen haar dienstverlening eerder uit te breiden dan in te krimpen. Alleen zo kunnen ze nog meer publiek aantrekken.

Recent kondigde de NMBS begeleidende maatregelen af bij de sluiting van de loketten. We kunnen daarin meerdere van onze bezorgdheden in terugvinden, maar toch geven we deze graag nog eens officieel mee.

Als Torhoutse gemeenteraad zijn we bezorgd over:

  • De uitkleding van de treinstations in kader van de uitbouw van mobipunten,
  • De informatie en dienstverlening naar de reizigers,
  • De veiligheid van de vele reizigers, zeker tijdens spitsmomenten,
  • De financiële gevolgen voor sommige reizigers,
  • Het menselijk toezicht op de veiligheid en netheid van het station.

De Torhoutse gemeenteraad vraagt met aandrang:

  1. De algemene diensteverlening verder uit te bouwen (o.a. verlaging reservatieduur voor mensen met een beperking, extra laatavondtrein in het weekend, ticketverkoop in nabijgelegen winkels, …)
  2. Samen met het stadsbestuur een visie uit te werken over de toekomst van stationsgebouwen. Het station van de toekomst kan een aantrekkelijke plek zijn met een brede waaier aan diensten waarvoor mensen er graag willen zijn.
  3. De wachtzaal gedurende een halfuur voor en na de laatste treinverbinding in het station van Torhout open te houden als verwarmde en overdekte wachtruimte voor reizigers.
  4. Om een vlot overleg te bewerkstelligen per station één contactpersoon van de NMBS aan te wijzen, die het aanspreekpunt is voor lokale overheden, verenigingen, etc. Vanuit dit overleg moet een samenwerkingsovereenkomst voorvloeien.
  5. We vragen om de huidige loketfunctie te continueren zolang bovenstaande alternatieven niet opgestart worden.

Deze motie wordt overgemaakt aan de NMBS, de federale minister van mobiliteit, de omliggende gemeenten en de betrokken instanties.

Gepubliceerd op dinsdag 2 maart 2021 0 u.