Captatieverbod 3 juni 2020

Onze provincie wordt net als de voorbije 3 jaar getroffen door droogte.

Omwille van de verdere daling van de waterpeilen, wordt het captatieverbod uitgebreid. 

Het verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek - Herstbergebeek en de Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en uit alle onbevaarbare waterlopen die gelegen zijn in het IJzerbekken.

In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft aangewezen om spaarzaam om te gaan met water.

Kaart met stroomgebieden waarop captatieverbod van kracht is d.d. 03.06.2020.

Meer informatie over de algemene droogtetoestand in Vlaanderen kan men lezen op de webpagina van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Vragen over deze maatregelen?

Neem contact op via waterschaarste@west-vlaanderen.be of 050 407 032
Website Provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op woensdag 3 juni 2020 17.30 u.