Verkiezingen

Op het moment dat er verkiezingen in België worden georganiseerd, kan je voor meer informatie terecht bij de dienst burgerzaken.

De verkiezingen die in België bestaan, zijn:

- verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de 4 jaar)
- verkiezing van de Senaat (om de 4 jaar)

- verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de 5 jaar)

- verkiezing van de Vlaamse Raad (om de 5 jaar)
- verkiezing van de Waalse Gewestraad (om de 5 jaar)
- verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (om de 5 jaar)
- verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (om de 5 jaar)

- verkiezing van de provincieraden (om de 6 jaar)
- verkiezing van de gemeenteraden (om de 6 jaar)

 

VERKIEZINGEN VAN DE PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE RADEN

ZONDAG 14 OKTOBER 2018

 

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN VLAAMS PARLEMENT

vermoedelijke datum zondag 26 mei 2019

 

Oproeping

Ten minste vijftien dagen voor de stembusgang krijg je een oproepingsbrief thuis bezorgd.
Hierop staan het nummer en het adres van het stembureau waar je naartoe moet.
Als je geen oproepingsbrief ontvangt of hem verliest, kan je er één afhalen bij het stadsbestuur, Dienst Burgerzaken, uiterlijk tot de middag van de verkiezingsdag zelf.

Stemmen bij volmacht

In principe moet je persoonlijk gaan stemmen. In bepaalde gevallen kan je volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde.

Redenen om te stemmen met volmacht

Nodige documenten

Personen verhinderd door ziekte of invaliditeit Volmacht + Medisch attest
Personen verhinderd om beroeps- of dienstredenen Volmacht + Attest van de werkgever of overheid
 
Schippers, marktkramers en kermisreizigers (en de samenwonende gezinsleden) Volmacht + Attest inzake de beroepsuitoefening afgeleverd door de burgemeester
Gevangenen en andere personen die van hun vrijheid zijn beroofd Volmacht + Attest uitgereikt door de directie van de verblijfplaats
 
Kiezers die door hun geloofsovertuiging verhinderd zijn Volmacht + Attest van de religieuze overheid
Studenten verhinderd om studieredenen Volmacht + Attest van de directie van de onderwijsinstelling
Personen die om privé-redenen tijdelijk in het buitenland verblijven.

Volmacht + Attest van de burgemeester, te verkrijgen door voorlegging van bewijsstukken (transporttickets, reisbevestiging,...) of verklaring op eer

 

Je kan de volmachtformulieren vinden onder de rubriek Downloads zodra deze gepubliceerd zijn.

Iedere volmachtdrager kan slechts één volmacht hebben. Op de dag van de stemming moet de volmachtdrager in het bezit zijn van het volmachtformulier met het bijhorende attest, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen. Hij/zij moet per volmacht stemmen in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen.
Op de oproepingsbrief van de volmachtdrager zal de voorzitter een stempel aanbrengen: ‘heeft met volmacht gestemd', zodat kan gecontroleerd worden of je slechts éénmaal met volmacht stemt.

Hoe kan je geldig stemmen?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :
• zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
• zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Verkiezingspubliciteit

Zodra de lijst met de plaatsen van opstelling van de officiële aanplakborden voor de verkiezingen gekend is, zal je deze terugvinden onderaan bij Downloads.

Stemmen voor de Provincie- en Gemeenteraad als EU-burger in België

Als EU-burger kan je gaan stemmen voor de gemeenteraad indien je dit wenst. Je kan je inschrijven op de kiezerslijst bij de dienst Burgerzaken ten laatste op 31 juli 2018. Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen over de inschrijving na controle van de onderstaande voorwaarden. Indien je op de kiezerslijst wordt ingeschreven, ben je verplicht om te gaan stemmen. Bij downloads vind je een folder met informatie. Ook op de website www.vlaanderenkiest.be  kan je heel wat informatie vinden.

Voorwaarden om ingeschreven te worden op de kiezerslijst als Europese burger:

  1. Minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  2. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst vóór 1 augustus 2018
  3. Niet geschorst of uitgesloten zijn uit het stemrecht. Bovendien mag je je stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is in je staat van herkomst
  4. De nationaliteit bezitten van één van de volgende 27 landen die samen met België de Europese Unie vormen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
  5. Ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van Torhout

 

Stemmen voor de Provincie- en Gemeenteraad als burger van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Als niet-EU-burger kan je gaan stemmen voor de gemeenteraad indien je dit wenst. Je kan je inschrijven op de kiezerslijst bij de dienst Burgerzaken ten laatste op 31 juli 2018. Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen over de inschrijving na controle van de onderstaande voorwaarden. Indien je op de kiezerslijst wordt ingeschreven, ben je verplicht om te gaan stemmen. Bij downloads vind je een folder met informatie. Ook op de website www.vlaanderenkiest.be  kan je heel wat informatie vinden.

Voorwaarden om ingeschreven te worden op de kiezerslijst als niet-Europese burger:

  1. Minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  2. Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar
  3. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst vóór 1 augustus 2018
  4. Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten
  5. Ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van Torhout

 

 

Je vindt de inschrijvingsformulieren hieronder bij Downloads.

Relevante links

http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1182&cHash=77e86d391c675fd88e17b58726e2c867

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: heidi.cloet@torhout.be Contactpersoon: Heidi Cloet
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur  

 

 

Links