Droogte 1 april tot en met 30 juni 2017: Procedure aanvraag tegemoetkoming

De  droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 is erkend als landbouwramp.

Het  Besluit van de Vlaamse Regering werd op 3 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat landbouwers  een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen, indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk ingediend worden bij het Departement Landbouw en Visserij a.d.h.v. het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

  • een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden;
  • het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

 

Meer info via het Departement Landbouw en Visserij van de Provincie West-Vlaanderen
inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
tel 050 24 76 20
Vlaams Administratief Centrum, Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101, Brugge

Zoeken

 

Links