Milieuraad

 

Stedelijke adviesraad voor milieu en natuur

De milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het stedelijke milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot dit milieu- en natuurbeleid.

Doel

De milieuraad adviseert de stad over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid:
- op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;
- op verzoek van de bevoegde schepen van milieu;
- op eigen initiatief.
De milieuraad kan ook acties uitvoeren, op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Volgens de Samenwerkingsovereenkomst die de stad Torhout met het Vlaams gewest heeft ondertekend, moet de milieuraad om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

In ieder geval moet de milieuraad om advies worden gevraagd:
- bij het opstellen van het ontwerp van milieubeleidsplan
- rapportering in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst (milieujaarprogramma bvb)
- de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen voor milieu

Samenstelling

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden.
Tot de stemgerechtigde leden behoren de milieu- en natuurverenigingen (ten minste 1/3 van de leden), de erkende wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en/of -organisaties.
In Torhout telt de milieuraad ook vijf onafhankelijke leden met stemrecht.
Mannen en vrouwen moeten ten minste voor één derde vertegenwoordigd zijn.
Tot de niet-stemgerechtigde leden behoren de schepen van milieu, de milieuambtenaar, één door elke politieke fractie van de gemeenteraad aangewezen persoon en een vertegenwoordiger van de overige adviesraden (Jeugdraad, Sportraad, Bejaardenraad, TROSSO, Gezinsraad, Cultuurforum)
De milieuraad wordt om de zes jaar, samen met de gemeenteraad, hernieuwd.
De stad stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning.

Vergaderingen

In Torhout zijn alle vergaderingen van de milieuraad openbaar, d.w.z. toegankelijk voor iedereen. Wie echter geen deel uitmaakt van de milieuraad mag niet tussenkomen in de debatten en in de adviesverlening.
Datum en uur van de vergaderingen (minstens 4 per jaar) worden via de lokale pers bekendgemaakt.
Jaarlijks worden er één of meer infoavonden ingericht rond een bepaald thema, bvb. energiezuinig wonen, vermijden van sproeistoffen, thuiscomposteren,...

Zoeken

Voorzitter:
Geert Vierstraete
Bollestraat 165
8820 Torhout
Tel.: 051 72 46 13
E-mail: geert.vierstraete@yahoo.com

 

Secretaris:
Eddy Reynaert
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
E-mail: eddy.reynaert@torhout.be

 

 

 

Links