Jeugdbeleidsplan

JBP - JeugdBeleidsPlan

 

Stad Torhout maakte een plan op waarin staat wat er in Torhout de komende jaren (2011, 2012 en 2013) voor kinderen en jongeren moet gerealiseerd worden. Dit over het jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdhuis, speelpleinwerking), jongereninformatie, jongerencultuur, jeugd & cultuur, activiteiten voor kinderen en jongeren, jeugdruimte, diversiteit en toegankelijkheid…

 

 

De doelstellingen op een rijtje

 

1      Het huidige jeugdwerk blijven ondersteunen en verder stimuleren.

2      De infrastructuur van de jeugdverenigingen garanderen en de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren.

3      Het jeugdwerk toegankelijker maken voor kinderen en jongeren met een handicap en kinderen uit kansarme gezinnen.

4      Behouden van bestaande initiatieven voor kinderen en jongeren, bij voorkeur in vakantieperiodes en nieuwe initiatieven uitbouwen op vraag van kinderen en jongeren.

5      Kinderen, jongeren en het jeugdwerk moeten verder actief betrokken blijven bij de planning, uitvoering en evaluatie van het jeugdwerkbeleid.

6      Een (brand)veilige ruimte garanderen voor kinderen en jongeren in het jeugdwerk.

7      Gemeentelijke jeugddienst verder uitbouwen met het oog op nieuwe noden.

8      Behouden en verder uitbouwen van ruimte voor jongeren.

a      Fuiven/De Mast

b      Domein De Warande

c      Skatepark

d      Wijkspeelpleintjes

e      Graffitimuur

f       Openstellen van (publieke) ruimte voor de jeugd

9      De stad heeft doorheen z'n preventiebeleid bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

10   Verder uitbouwen van een informatiebeleid op maat van en in permanent overleg met jongeren.

11   Kinderen, jongeren en het jeugdwerk moeten verder actief betrokken blijven bij de planning, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid.

12   Prioriteit jongerencultuur:

o    Oog voor nieuwe trends en hierop inspelen door een aanbod te creëren en het bestaande aanbod hierop af te stemmen.

o    Communicatiekanalen uit leefwereld jongeren gebruiken om met hen te communiceren.

 

 

Visie

 

Torhout heeft een goede traditie in de samenwerking met de jeugdbewegingen. Dit resulteerde intussen in heel wat ondersteunende maatregelen. Het is dan ook belangrijk om te blijven werken aan de bestaande maatregelen en eventuele problemen in de toekomst voor te zijn.  Het is dan ook belangrijk om de ingeslagen weg verder te zetten.

De jeugdbewegingen moeten allemaal in een degelijk lokaal hun werking optimaal en op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier verder kunnen uitbouwen. Het jeugdhuis moet zijn publiek op een enthousiaste manier kunnen blijven boeien en de speelpleinwerking verdient voldoende aandacht voor alweer een andere doelgroep met specifieke noden.

 

 

Het jeugdwerkbeleid wordt de komende 3 jaren vooral verder gezet omdat we merken dat we al een aantal jaren een sterk uitgebouwd jeugdwerkbeleid voeren. Dit willen we allemaal behouden en nog meer afstemmen op de doelgroep.

 

We willen initiatieven voor de 'niet-georganiseerde' jeugd uitbreiden en afwegen wat haalbaar, realistisch en nodig is in Torhout. Deze zaken willen we dan ook graag op punt zetten.

We mikken vooral op de doelgroep jongeren (13-25 jaar) omdat we uit resultaten van bevragingen konden afleiden dat er ruim voldoende aanbod is voor kinderen tot 12 jaar maar dat er nog nood is aan extra mogelijkheden, ruimtes en activiteiten voor jongeren.

Onze focus ligt vooral op het behouden en verder uitbouwen van ruimte voor jongeren, het verder uitbouwen van een informatiebeleid op maat van kinderen en jongeren en in dit alles aandacht hebben voor preventie en inspraak.

 

 

Prioriteiten

 Brandveiligheid jeugdlokalen

 

We willen een veilige ruimte garanderen voor kinderen en jongeren in jeugdverenigingen. Hiervoor willen we onder andere volgende acties ondernemen: vorming aanbieden aan leiding, tweejaarlijkse controle door de brandweer, volledige terugbetaling van kosten voor brandveiligheid, begeleiden jeugdverenigingen in het uitwerken van een intern noodplan, per jeugdvereniging een verantwoordelijke aanstellen voor de brandveiligheid in eigen jeugdlokaal, brandlast verminderen door jaarlijkse opkuisactie jeugdlokalen, …

 

Jongerencultuur

 

We richten ons vooral op de leefwereld van jongeren door voor hen een aanbod te creëren en in te spelen op nieuwe trends. Volgende acties worden hiervoor gepland: workshops organiseren, podiumkansen aanbieden voor jongeren, jaarlijks 'Teenage Kicks' voor skaters organiseren, gamen integreren tijdens evenementen, eigen hoek voorzien voor jongeren op grote wijkspeelpleinen, onderzoek filmaanbod in Torhout,…

 

De communicatiekanalen uit de leefwereld van jongeren worden gebruikt om met hen te communiceren door het gebruik van sociale netwerksites, via het jongerenmagazine POSTIT en de website www.jeugdtorhout.be up to date houden.

 

 

Nog een aantal belangrijke acties op een rijtje:

 

·         De openingsuren van domein De Warande verruimen zodat ze beantwoorden aan de noden van kinderen en ouders.

 

·         Betaalbare en beschikbare fuifruimte blijven garanderen in zaal De Mast en onderzoek naar mogelijkheden voor het gebruik van een kleinere fuifruimte met een capaciteit tot 300 personen.

 

·         Aanbod voor het organiseren van een speelstraat voorzien. Buurtbewoners kunnen dan op eigen initiatief hun straat omvormen tot een speelstraat. De aanvragen hiervoor moeten vooraf gebeuren via de jeugddienst.

 

 ·         Informatie op maat van kinderen en jongeren naar hen toe brengen via:

o    Zomersprokkels: vakantiebrochure met aanbod activiteiten, kampen en opvanginitiatieven in de zomervakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

o    Jeugdsprokkels: brochure met vrijetijdsaanbod voor kinderen van 3 tot 12 jaar (overzicht jeugdverenigingen en andere verenigingen met aparte jeugdwerking, overzicht wijkspeelpleinen, openingsuren zwembad, contactgegevens vrijetijdsdiensten stad Torhout,…).

o    POSTIT: tweemaandelijks gratis jongerenmagazine voor jongeren tussen 15 en 25 jaar dat verspreid wordt via jongerencafés, broodjeszaken, frituren, gratis abonnementen, mobiele infozuilen in de middelbare scholen, vrijetijdsdiensten, …

o    Website: www.jeugdtorhout.be: speciaal voor de jeugd met informatief en interactief luik.

o    Mobiele infozuilen: er staan 11 blauwe infozuilen in de middelbare scholen en openbare diensten van stad Torhout met informatie voor jongeren.

o    8 affichekasten op de Torhoutse wijken waarin affiches worden gehangen van evenementen voor Torhoutse jongeren.

 

·         Organiseren van een jaarlijks inspraakmoment voor kinderen in Torhout zodat zij kunnen kennismaken met de werking van de verschillende stadsdiensten en hun mening en ideeën kwijt kunnen.

 

·         Verder uitbouwen van speelpleinwerking De Warande:

o    Zorgen voor gemotiveerde en gekwalificeerde animatoren en hen tijdens de speelpleinwerking professioneel begeleiden.

o    Ondersteunen van een stuurgroep animatoren die tijdens het jaar helpen denken over een optimale speelpleinwerking en activiteiten voor animatoren organiseren.

o    Organiseren van aantrekkelijke activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de speelpleinwerking.

o    Goede promotie en communicatie.

o    Een betaalbare vrijetijdsbesteding garanderen in de zomervakantie.

o    Optimaliseren van de opvang voor en na de speelpleinwerking.

o    Onderzoek mogelijkheden uitbreiding speelpleinwerking in paasvakantie.

 

 

De makers van het jeugdbeleidsplan

 

De opmaak van het beleidsplan gebeurde door een stuurgroep van volgende vrijwilligers: Bertrand Vander Donckt, Els Crombez, Evita Vanbesien, Hermen Six, Kristof Audenaert, Lindsy Peel, Sofie Van Loock, Stijn Coppenolle, Sven Vanrietvelde, Tim Vancouillie en Tom Vanhoutte.

 

Lieselotte Denolf, schepen van jeugd, nam ook actief deel aan de opmaak van het plan en dit alles werd gecoördineerd door Liesbet Hauspie, jeugdconsulent.

 

 

Meer info

 

Voor meer informatie over het jeugdbeleidsplan of over een van de acties kan u terecht op de jeugddienst: Industrielaan 2 8820 Torhout - 050 22 20 14 - jeugddienst@torhout.be. 

 

Het volledige plan kan u via onderstaande link downloaden.

 

 

Zoeken

 

Links