Gezinsraad

Stedelijke gezinsraad

De stedelijke gezinsraad is een adviserend orgaan dat op stedelijk vlak waakt over aangelegenheden die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks het gezin aanbelangen.

 

Doel

De raad bezit de bevoegdheid om zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteoverheden, advies te verstrekken over probleemstellingen op lokaal vlak waar de gezinnen in het algemeen, of bepaalde categorieën, bij betrokken zijn. Deze raad maakt zijn bevindingen en voorstellen dienaangaande over aan het college van burgemeester en schepenen.  De gezinsraad kan tevens - in overleg met de gemeenteoverheden - op stedelijk vlak als initiatiefnemer optreden in aangelegenheden die het gezinsleven raken.

 

Samenstelling

 • Leden van ambtswege, zonder stemrecht
  - de schepen, bevoegd voor het gezin
  - een vertegenwoordiger van het OCMW
  - gecoöpteerde leden (gecoöpteerden zijn mensen speciaal bekommerd om de gezinsproblemen en die geen organisatie vertegenwoordigen, rechtstreeks verkozen in de gezinsraad)
  Deze kunnen in de raad opgenomen worden omwille van hun bijzondere bevoegdheid inzake gezinsbelangen.
 • Stemgerechtigde leden
  - De afgevaardigden van verenigingen, diensten of instellingen die volgens hun doelstellingen, georiënteerd zijn op het bevorderen van de gezinsbelangen, die minstens één jaar bestaan en die het bewijs kunnen leveren van een regelmatige en voortdurende activiteit.

 

Vergaderingen

De stedelijke gezinsraad vergadert telkens aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren dit vereisen. De raad komt minstens driemaal per jaar samen.

Zoeken

Voorzitter: Rita Dewulf Robrecht de Friesstraat 8 8820 Torhout Tel.: 050 21 68 18
Secretaris: Christelle Demoor Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 E-mail: christelle.demoor@torhout.be

 

Links