Erkenning en afstamming

Erkenning 

Een erkenning is een verklaring die wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en waardoor een wettelijke band wordt geschapen tussen de erkenner en de erkende.

Die band wordt vastgelegd in een erkenningsakte. Je hebt de keuze bij welke ambtenaar van de burgelijke stand in België je de verklaring van erkenning wenst af te leggen. Het is van groot belang dat de moeder en de erkenner zich samen aanbieden voor de ambtenaar.

Zij moeten in het bezit zijn van:

 • hun identiteitskaart
 • een recent afschrift van de geboorteakte van het kind (als het kind in een andere gemeente geboren is)
 • enkel bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest dat bevestigt dat de moeder zwanger is (met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum)
   

Een erkenning kan gebeuren:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte
 • (en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het geen afstammelingen heeft nagelaten moet dit binnen het jaar na de geboorte gebeuren.)

Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is noodzakelijk, zolang het kind minderjarig is.

Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven.

Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

 

Afstamming

langs moederszijde
De moeder van een kind is de persoon die als zodanig in de akte van geboorte werd vermeld (= de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht).

langs vaderszijde
Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de (ex)echtgenoot van de moeder als vader (= vermoeden van vaderschap).

Het vermoeden van vaderschap is niet meer van toepassing in volgende gevallen: 

 • indien het kind geboren is méér dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken of na de beschikking van de voorzitter in kortgeding die de echtgenoten machtigt om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken of na neerlegging van het verzoekschrift in artikel 1288bis van het gerechtelijk wetboek
 • indien het kind geboren is meer dan 300 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift voor een echtscheiding door onderlinge toestemming
 • indien het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten volgens het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op verschillende adressen zijn ingeschreven voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres
 • indien het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn.

 

Tenzij de echtgenoten op het tijdstip van de aangifte van de geboorte een gemeenschappelijke verklaring hebben afgelegd waarbij zij ervoor opteren terug onder de vaderschapsregel te vallen, is het vermoeden van vaderschap niet meer van toepassing. 

Het vermoeden van vaderschap geldt ook niet indien uit een vonnis van afwezigheidsverklaring blijkt dat er meer dan 300 dagen liggen tussen de geboorte en de verdwijning van de echtgenoot.

Het kind dat geboren is binnen de 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader.
Wordt dit vaderschap echter betwist voor de rechtbank, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn tenzij dit betwist wordt of wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan.

Het vermoeden van vaderschap kan tenslotte teniet gedaan worden door alle wettelijke middelen waarmee kan bewezen worden dat de betrokkene niet de vader is.

 

Rechercher

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links