Cultuurraad Torhout 2013 - 2018

De Cultuurraad werd in de loop van het voorjaar 2013 na de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw samengesteld.
In de gemeenteraad van 25 maart 2013 werden nieuwe statuten goedgekeurd, dit nadat op 26 februari 2013 in dezelfde gemeenteraad een nieuw erkenningsreglement voor verenigingen was goedgekeurd. 
Gedurende het laatste decennium veranderde de werking van zowel verenigingen als adviesraden. Er verschenen nieuwe decreten voor de sectoren en de lokale besluitvorming was daardoor niet meer relevant geworden voor de huidige maatschappelijke situatie.
De verschillende sectoren sport, jeugd, senioren en cultuur sloegen de handen in elkaar en stelden een duidelijke en transparante erkenningsprocedure op, met respect voor de eigenheden van de sectoren.
Met de nieuwe statuten voor de Cultuurraad werd dus een duidelijke taakbepaling voor de Cultuurraad vastgelegd naar adviezen, samenstelling, timing en afspraken, werking en taakomschrijving, bestuur en mandaten. Daarbij werd ook de regulering inzake de vertegenwoordigers van de cultuursector in de beheersorganen van bibliotheek en cultuur samengesteld.

Het Stadsbestuur opteert voor de oprichting van een Cultuurraad met informerende en adviserende bevoegdheid.
De Cultuurraad heeft tot doel het adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen inzake het lokale cultuurbeleid m.b.t. de culturele aangelegenheden, volgens art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen, met uitzondering van punt 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport) :

- taal en letteren
- wetenschapsbeleid
- kunstenbeleid
- cultuurbewaring en cultuurverspreiding
- bibliotheekbeleid
- lokale media
- vorming- en educatiebeleid
- vrijetijdsbeleid en toerisme

De Algemene Vergadering neemt initiatieven om de werking van de culturele sector of een segment ervan te stimuleren en/of om deze dichter bij de bevolking te brengen. De Algemene Vergadering organiseert en bundelt ook de informatiedoorstroming vanuit de verschillende deelraden naar het werkveld.
De Algemene Vergadering komt bijeen voor algemene informatie en advisering en duidt de afgevaardigden voor de beheersorganen van bibliotheek en cultuurcentrum aan. De Algemene Vergadering behandelt de adviesvragen en brengt advies uit aan het stadsbestuur.

Wie ?

1. Eén afgevaardigde per culturele organisatie en instelling, zowel privaat als publiek, die het Nederlandstalige culturele leven bevordert, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente.
2. Deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en die in de gemeente wonen.

De Algemene Vergadering opteert voor de oprichting van de volgende deelraden:

Deelraad Erfgoed : roerend / onroerend en immaterieel erfgoed
Deelraad Podium : theater, woord, muziek en dans
Deelraad Kunst : beeld en multidisciplinaire kunstbeoefening
Deelraad Vrije Tijd en Recreatie : sociaal - culturele en recreatieve verenigingen.

De deelraad bereidt het ontwerp van advies voor (op eigen initiatief of op vraag vanuit de Algemene Vergadering) die betrekking hebben op hun sector. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter advisering.

Het Bestuur fungeert als contactpunt tussen het college van burgemeester en schepenen en de Algemene Vergadering / deelraden. De voorzitter fungeert als leidinggevende persoon en vertegenwoordigt de Cultuurraad.  Het Bestuur neemt initiatieven ter voorbereiding van de Algemene Vergadering en volgt een vlotte communicatie van en naar het stadsbestuur op.

Algemeen mailadres : cultuurraad@torhout.be

Samenstelling:

 
vereniging voornaam naam effectief lid
Voorzittter deelraad Podium Eva Stael
Voorzitter deelraad Vrije Tijd & Recreatie Jaak Ameel
Voorzitter deelraad Kunst Paul Warlop
Voorzitter deelraad Erfgoed Rik Reynaert
Voorzitter Cultuurraad Eva Stael
Secretaris deelraad Podium Wim Verschelde
Schepen van Cultuur Lieselotte Denolf
Pasar Torhout (secretaris VT&R) Lucrese Warnez
Ondervoorzitter Cultuurraad Claudine Balcaen
Cultuurbeleidscoördinator Michiel Mestdagh
Biz'Art Marc Bonte
  Leonie Lanssens
  Guido Geers
     


Voor het culturele verenigingsleven is er de Algemene Vergadering van de Cultuurraad. Aangesloten verenigingen kunnen hier terecht voor het inkijken van verslagen en reglementen.

Erfgoedprijs - Cultuurprijs

Zoeken

 

Links