Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen van het gemeentebestuur.

 

 

 

 

Reglementen en verordeningen

 

1. Reglementen

 

Reglement Sociaal Tarief

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 26 maart 2018 het reglement voor toekenning van het sociaal tarief, heeft hervastgesteld. De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 28 maart 2018

De algemeen secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

 

 

2. Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij het creëren van meerdere woongelegenheden
Het college van burgemeester en schepenen van Torhout brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij het creëren van meerdere woongelegenheden, werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2013 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 16 januari 2014.
De beslissing treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Datum publicatie website: 6 februari 2014

 

terug

 

 

 

Omgevingsvergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunt u de plannen inkijken en er uw mening over geven.
De lopende openbare onderzoeken en beslissingen kunt u nalezen via deze link

 

 terug

 

 

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunt u de plannen inkijken en er uw mening over geven.
De lopende openbare onderzoeken kunt u nalezen:

  • gemeentelijk via deze link
  • provinciaal via deze link
  • milieueffectrapportage (MER) via deze link 

terug

 

 

 

 

Zoeken

 

Links