Algemeen directeur

Algemeen directeur
Tom Vandenberghe

 

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.

Hij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en hij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad onderschrijft de secretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop onderling zal worden samengewerkt om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.

De algemeen directeur bereidt met de gemeentelijk diensten de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota van het budget en  de verklarende nota van een budgetwijziging.

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De algemeen directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling en het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.

Zoeken

 

Links